Agenda 8 maart 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
08-03-2011 09:00
Nummer:
10
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Geldlening vogelvereniging

  Samenvatting: Te besluiten om:1. een geldlening van ¿ 25.000 te verstrekken

  download 2011002378.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat – nu het hier een collegebevoegdheid betreft – in de richting van de raad wordt volstaan met het voorleggen van de vereiste begrotingswijziging (comptabiliteitsbesluit).

 2. Verlening 3e tranche budgetsubsidie 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het overzicht ""Verlening 2011 budgetsubsidies"";2. In te stemmen met de daarin opgenomen subsidieverleningsinformatie en subsidieovereenkomsten van de instellingen;

  download 2011002392.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Evaluatie integraal veiligheidsbeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de wijze waarop het integraal veiligheidsbeleid wordt geevalueerd2. Hiervoor het beschikbare budget nieuw beleid evalutie integraal veiligheidsbeleid aan te wenden

  download 2011002362.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Schriftelijke vragen wisselstrook

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De schriftelijke vragen van de fracties van Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen over de storing van de wisselstrook op 16 februari volgens bijgaande informatienota te beantwoorden..

  download 2011002366.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat de antwoorden op de vragen vanuit de raad – overeenkomstig de vaste procedure – in een briefvorm worden gegeven.

 5. Vragen Leefbaar Krimpen mbt brandweer

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis nemen van de vragen van Leefbaar krimpen2. De antwoorden op de vragen verstrekken aan alle raadsleden

  download 2011002369.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat aan de brief een passage wordt toegevoegd over de (adviserende) rol van de secretarissenkring bij de vaststelling van een indexeringspercentage voor de gemeenschappelijke regelingen.

 6. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, op 9 maart a.s., wordt doorgenomen. Wethouder Prins zal dit overleg bijwonen.

 8. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 9. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6, met dien verstande, dat: Punt 2.3: Aangehouden, ten behoeve van nadere oriëntatie door de portefeuillehouder.

 10. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 11. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 12. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg heeft met de directeur van QuaWonen gesproken over een bezoek van het college aan de nieuwbouwwijk Bloemrijk. Een datum en programma wordt nu voorbereid. Nadere informatie volgt spoedig. 2. Wethouder Prins maakt melding van een goed bezochte “wijkcontactavond” op 7 maart jl. rondom de herbestrating van het gebied rondom de Poldermeesterhof. 3. Wethouder Aeyelts Averink heeft met de directeur van de bibliotheek gesproken over de kwestie van het internetfilter, zulks ter uitvoering van de raadsmotie van 11 november jl. De bibliotheek is bereid de aanpak die met de gemeente Capelle aan den IJssel is afgesproken ook in onze gemeente toe te passen. Besloten wordt deze uitkomst ter kennis van de raad te brengen (informatienota) en parallel daaraan de schriftelijke vragen van de VVD-fractie te beantwoorden. 4. Het college ziet met voldoening terug op in onze gemeente zorgvuldig voorbereide en ordelijk verlopen verkiezingen voor Provinciale Staten, op 2 maart jl.

 13. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 8 tot en met maandag 14 maart 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.