Agenda 8 februari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
08-02-2011 09:00
Nummer:
6
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Herstraten Morgental e.o.; inst. ontwerp

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met de ontwerpplannen voor het reconstrueren van de riolering in en het ophogen en herstraten van de Morgental en omgeving (inclusief het aanpassen van de beplanting en openbare verlichting) voor een bedrag van ¿ 1.181.000 excl. BTW. Voor dit bedrag kunnen de Voorzieningen Riolering en Herstraten worden aangewend voor resp. ¿ 605.000 en ¿ 576.000.

  download 2011001038.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat er geen informatie naar de raad gaat, aangezien het onderwerp geheel blijft binnen de door de raad vastgestelde (financiële) kaders.

 2. Inspraak afwerking Bloemrijk, fase 2

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Gelet op de inspraakreacties op het afwerkingsplan voor het openbaar gebied rondom het herstructureringsproject BloemRijk, fase 2, dit afwerkingsplan op een enkel punt aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd afwerkingsplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij behorende tekening, waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn verwerkt.

  download 2011001040.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college wil graag na afronding van dit veelomvattende project een bezoek aan de wijk brengen. Wethouder Blankenberg neemt hiervoor initiatief.

 3. Verlening 2e tranche budgetsubsidie 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het overzicht ""Verlening 2011 budgetsubsidies"";2. In te stemmen met de daarin opgenomen subsidieverleningsinformatie en subsidieovereenkomsten van de instellingen;

  download 2011001041.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Raadsvragen verkeerssituatie Het Kompas

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de raadsfractie van het CDA antwoord te geven op hun vragen over de verkeerssituatie bij de PCB Het Kompas aan de Nieuwe Vliet zijde.

  download 2011001064.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 7. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins doet verslag van recente ontwikkelingen met betrekking tot de sanering van het EMK-terrein: er komt een breed samengestelde projectorganisatie, die aan de slag gaat op basis van een concrete businesscase. 2. Wethouder Prins doet verslag van zijn overleg met de stadsregionale portefeuillehouder RO over de plannen voor de vestiging van een Rabobank regiokantoor in onze gemeente. Op 3 februari a.s. wordt hierover eveneens overleg gevoerd met gedeputeerde Van Veldhuizen. 3. Wethouder Aeyelts Averink deelt met het college haar ervaringen op de bestuurlijk werkconferentie van 31 januari jl. over Veiligheid en Jeugdbeleid. Zij ontwaart van rijkswege een steeds sterker accent op repressie, ten kosten van preventief beleid. 4. De gemeentesecretaris attendeert op de discrepantie die dreigt te ontstaan tussen de inzet van regiogemeenten (indexeringsbrief 2012) om de gemeenschappelijke regelingen op een taakstelling van 3 % te zetten en de onafhankelijke positie die de Veiligheidsregio in dit opzicht claimt. 5. De burgemeester doet terugkoppeling vanuit het presidium van 31 januari jl. Er worden binnen het presidium ideeën ontwikkeld om tot een aanpassing van de vergadersystematiek te komen.

 9. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 8 tot en met maandag 14 februari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 10. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt vastgesteld, met dien verstande, dat aan het genotuleerde onder punt 12 wordt toegevoegd: “met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen”.

 11. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda van de vergadering van het Regionaal Economisch Overleg van 10 februari a.s. wordt doorgenomen. Wethouder Prins zal de vergadering bijwonen. Het college neemt kennis van de brief van het DB van de Stadsregio van 2 februari 2011, over de ontwikkelingen naar een Metropoolregio. De gemeentesecretaris zal zich een beeld vormen van de wijze waarop de regiogemeenten hierbij een rol krijgen. De brief wordt ter kennis van de raad gebracht.

 12. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.