Lijst van stukken 7 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
07-02-2012 10:00
Nummer:
6
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Wijzigingen in de Bouwverordening

  Samenvatting: Te besluiten om:de gemeenteraad conform bijgevoegde concept-stukken voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de 6e wijziging van de Bouwverordening 2003;kennis te nemen van het nieuwe Bouwbesluit 2012 en de hierop betrekking hebbende ledenbrief van de VNG.

  download 2012000985.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Woonrijpmaken Lansingh-Zuid, locatie 8a

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met het vervaardigde afwerkingsplan voor Lansingh-Zuid, locatie 8a, en dit plan in de inspraak te brengen.

  download 2012000986.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Vaststelling subsidie Wielerronde 2010

  Samenvatting: Te besluiten om:De erkenningsubsidie 2010 aan stichting Wielersport Promotie Rotterdam ambtshalve en met toepassing van de hardheidsclausule op het verleende bedrag a` € 7.800 vast te stellen.

  download 2012000987.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Week van de psychiatrie 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:Aan Zorgbelang Zuid-Holland een projectsubsidie van € 250,- te verstrekken voor de organisatie van de Week van de psychiatrie 2012.

  download 2012000988.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Subsidieverzoek i.z. reptielenopvang

  Samenvatting: Te besluiten om:Het subsidieverzoek van Stichting Dierenhulpdienst Nederland af te wijzen, aangezien de aanvraag niet aanwijsbaar ten goede komt aan de Krimpense gemeenschap.

  download 2012000990.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Offerte Ecart ondersteuning GOSA

  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.