Agenda 7 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
07-02-2012 10:00
Nummer:
6
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van het door hem, samen met wethouder Hofstra, gevoerde overleg met de besturen van OPOCK en de Krimpense Vrije School, op 6 februari jl., over de (voorwaarden voor) ontwikkeling van scholenbouw op de locatie Prinsessehof. 2. Wethouder Prins doet mededeling van zijn bezoek, samen met de gemeentesecretaris, op 3 februari jl. aan het symposium van de BEL-gemeenten. Deze drie betrekkelijk kleine gemeenten hebben een bijzondere wijze van samenwerking ontwikkeld. 3. Wethouder Prins zegt dat hij op 6 februari jl. namens het gemeentebestuur het Bewijs van Goede Diensten in ontvangst heeft genomen. Het certificaat kwalificeert de dienstverlening van de gemeente aan het plaatselijke bedrijfsleven. 4. De gemeentesecretaris meldt, dat op 6 februari jl. het postproces van het Document Management System live is gegaan. Alle inkomende post wordt voortaan digitaal in de organisatie verspreid. De volgende stap is de digitalisering van het proces van bestuurlijke besluitvorming, dat momenteel getest wordt. 5. De burgemeester zegt, dat zij op deze dag gebeld wordt door de Minister BZK over de herindeling van de Krimpenerwaard. Naar het zich laat aanzien is er geen overeenstemming bereikt tussen de gemeenten over een gezamenlijke toekomst. 6. Tenslotte brengt de burgemeester in, dat het presidium heeft ingestemd met een “nazit” na de raadsvergadering van 9 februari a.s. Er zal dan worden gesproken over de stand van zaken in het proces op weg naar de Metropoolregio, bedoeld om de rollen van raad en college in dit proces op elkaar af te stemmen.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 6.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 7 februari 2012 tot en met maandag 13 februari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg BOC&M, alsmede van het REO, te houden op achtereenvolgens 8 en 9 februari a.s. Wethouder Prins zal deze vergaderingen bijwonen.

 8. Evenementen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De raad voor te stellen de Notitie evenementenbeleid Krimpen aan den IJssel 2012 vast te stellen


   download 2012000786.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de Notitie die de raad wordt aangeboden, alsmede in de begeleidende handleiding, een aanpassing wordt doorgevoerd, te weten: het maximaal aantal meldingen van een incidentele festiviteit blijft gehandhaafd op het huidige aantal van 6; wel worden 2 collectieve festiviteiten aangewezen (Koninginnedag en Oud en Nieuw).

 9. Bevrijdingsvuurestafette 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:A.V. Marathon Team Krimpen een projectsubsidie a` € 2.250 te verlenen t.b.v. de bevrijdingsvuurestafette 2012.De subsidie, met gebruik van de hardheidsclausule, op het verleende bedrag vast te stellen.


   download 2012000991.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Jeugdgezondheidszorg
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met een andere wijze van uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, genaamd KIEN, door CJG Rijnmond.


   download 2012000984.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Verlening 2e tranche budgetsubidies 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het overzicht 'Verlening 2012 budgetsubsidies'.2. In te stemmen met de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten.3. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen.


   download 2012000989.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Inspraak v.o. bp IJsseldijk 330
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van het bouwproject te realiseren op het perceel IJsseldijk 330;2. op grond van artikel 4 van de gemeentelijke inspraakverordening de inspraakprocedure vast te stellen en op te starten.


   download 2012001036.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-7-februari-2012/Lijst-van-stukken-7-februari-2012.html