Agenda 6 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
06-03-2012 10:00
Nummer:
10
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van de AB-vergadering van Promen op 1 maart jl. waar gesproken is over de kosten van de aanstaande herstructurering van de WSW alsmede over de continuering van het huidige interim-management. 2. Voorts rapporteert hij terug vanuit de AB-vergadering van de Stadsregio Rotterdam van 29 februari jl. In de marge van deze vergadering is met de vertegenwoordigers van Capelle aan den IJssel afgesproken, dat zal worden ingezet op een gezamenlijke reactie op de plannen voor de Metropoolregio. 3. Wethouder Prins zegt dat hij initiatieven genomen heeft om te komen tot een nieuw Parkmanagement. Op dit moment wordt gezocht naar (minstens) vijf ondernemers die dat initiatief willen ondersteunen. 4. De gemeentesecretaris attendeert op het voortgangsbericht van de Minister BZK op de Visienota Bestuur en Bestuurlijke Inrichting: de BDU-gelden komen ter verdeling c.q. beschikking van de op te richten Vervoersautoriteit. 5. De burgemeester meldt dat zij op 2 maart jl. gesproken heeft met haar collega’s van Capelle aan den IJssel en Zuidplas, waarbij o.a. aan de orde gekomen is de mogelijke toekomstige samenwerking tussen deze gemeenten.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2012 en 28 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijsten worden vastgesteld, met dien verstande, dat het genotuleerde bij punt 1.2 wordt overgeheveld naar de vertrouwelijke notulen.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 7.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt overeenkomstig de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 6 maart 2012 tot en met maandag 12 maart 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 8. Voorbereiding Metropoolregio
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het feit dat er in het kader van de totstandkoming van een Metropoolregio Rotterdam Den Haag in 2012 en 2013 kosten dienen te worden gemaakt om het college van B&W en de gemeenteraad te faciliteren om op het juiste moment verantwoorde beslissingen te kunnen nemen;.2. Voor 2012 en 2013 een bedrag van respectievelijk € 10.000,- en € 5.000,- op te nemen op een nieuwe begrotingspost Voorbereiding Metropoolregio;3. De bijraming in 2012 ten laste te brengen van de post onvoorzien en in 2013 ten laste van het begrotingssaldo. De financie¨le gevolgen worden verwerkt in de begroting via de budgetautorisatie door de Raad.


   download 2012001484.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. Wijzigingen Appa (pensioen bestuurders)
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. kennis te nemen van de wijzigingen Appa (Algemene wet politieke ambtsdragers) als vermeld in de ingekomen stukken.2. afdeling F&C opdracht te geven onderzoek te doen naar relatie tussen de pensioen- voorziening bestuurders en de verwachte toekomstige verplichtingen en dit te verwerken in de jaarrekening 2012.


   download 2012001468.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Subsidiebeleidsregels 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De ‘Inspraaknotitie Subsidiebeleidsregels’ vast te stellen.De 26 individuele Subsidiebeleidsregels vast te stellen.De gemeenteraad door middel van een Raadsinformatiebrief te informeren.


   download 2012001472.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Subsidieverlening JJMH 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Aan stichting JJMH voorlopig een subsidie van € 197.500 te verlenen.Over te gaan tot definitieve subsidieverlening nadat het plan van aanpak om te komen tot modern jeugd- en jongerenwerk en het werkplan van JJMH door uw college is goedgekeurd.In de voorlopige beschikking uw overwegingen en het karakter van het besluit op te nemen.


   download 2012001470.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Verlening 3e tranche budgetsubsidies '12
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het overzicht ""Verlening 2012 budgetsubsidies"".2. In te stemmen met de verleningsinformatie en de subsidieovereenkomsten.3. Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen.


   download 2012001471.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-6-maart-2012/Lijst-van-stukken-6-maart-2012.html