Agenda 6 juni 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
06-06-2011 12:00
Nummer:
24
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt de meest recente ontwikkelingen rondom het onderhandelingsakkoord, waarover de VNG-ledenvergadering zich op 8 juni a.s. uitspreekt, in ogenschouw. Het college wordt ter vergadering vertegenwoordigd door de wethouders Blankenberg en Prins en de gemeentesecretaris.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Het college bekrachtigt de besluiten die in de vergadering van 31 mei 2011, waaraan het quorum ontbrak, aan de orde zijn geweest.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 4. Staat van hypothecaire geldleningen
  Samenvatting:

  Staat van beslissingen inzake het verstrekken en garanderen van hypothecaire geldleningen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 2011002.

 5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 6. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 7. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 7 tot en met maandag 13 juni 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 9. Begroting VRR 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De raad te adviseren zijn zienswijze kenbaar te maken 2. Hiervoor de raad de in het advies verwoorde overwegingen mee te geven.


   download 2011005491.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Kadernota 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1 De besluitenlijst van 17 mei 2011 vast te stellen2. Uitspraken te doen over:de ombuigingsvoorstellenhet nieuw beleid en intensiveringenhet starten van een discussie over collectieve en individuele voorzieningen3. De kadernota 2012 aan de raad aan te bieden.


   download 2011005554.doc

  Beslissing: De Kadernota 2012 wordt vastgesteld. De beslissingen die door het college zijn genomen in het voorbereidende overleg van 17 mei jl. zijn verwerkt in de eindtekst. Het document gaat op 7 juni a.s. naar de raad. Wethouder Aeyelts Averink geeft aan dat zij, waar het gaat om de dekking van het tekort voor 2012, de voorgestelde (extra) verhoging van de OZB wil beperken tot 2%.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-6-juni-2011/Lijst-van-stukken-6-juni-2011.html