Agenda 6 december 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
06-12-2011 10:00
Nummer:
50
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Verlening 1e tranche budgetsubsidie 2012

  Samenvatting: Te besluiten om : Kennis te nemen van het overzicht ""Verlening 2012 budgetsubsidies"".In te stemmen met de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten.Het ter ondertekening aanbieden van de subsidieovereenkomsten aan de instellingen.De beslistermijn voor de overige aanvragen voor verlening budgetsubsidie 2012 eenmalig met maximaal 13 weken te verlengenTen aanzien van het jeugd en jongerenwerk (n.a.v. beslispunt 4) wordt uw college separaat geadviseerd.

  download 2011010635.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Bouwkundige- en installatie verbeteringen zwembad De Lansingh fase 3

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de uitwerking conform fase 2 (gereed maken voor inschrijving). 2. In te stemmen met het voorstel om de hieronder benoemde bouwkundige bedrijven aan te schrijven om een prijsopgave in te dienen voor de uitvoering van het bouwkundige ontwerp.3. In te stemmen met het voorstel om de hieronder benoemde installatie bedrijven aan te schrijven om een prijsopgave in te dienen voor de uitvoering van het installatietechnische ontwerp.4. In te stemmen met de uitvoering van de inschrijving en beoordeling van de resultaten door architectenbureau Koppert + Koenis en adviesbureau Technion. Het benodigde bedrag van ¿ 35.700 voor de uitvoering van fase 3 via een administratieve wijziging afzonderen van het totaal budget dat via nieuw beleid beschikbaar is voor aanpassing van zwembad De Lansingh.

  download 2011010640.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Donaties uit Goede doelen acties

  Samenvatting: Te besluiten om : De donaties uit de goede doelen acties van de KabelTV Krimpen en Emte´-supermarkt in 2011 op een tussenrekening op de balans op te nemen totdat in 2012 passende bestedingsdoelen bepaald zijn.

  download 2011010633.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Erkenningsubsidies 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:De erkenningsubsidies 2012 volgens de in bijlage 1 bijgevoegde lijst te verlenen en de erkenningsubsidies minder dan ¿ 5.000,- gelijktijdig vast te stellen.De aanvraag voor erkenningsubsidie 2012 van Stuw-Art af te wijzen.In te stemmen met de afwijkingen ten aanzien van de bepalingen uit de ASV en de subsidiecriteria gesteld in het Beleidskader, door toepassing van de hardheidsclausule.

  download 2011010637.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Beantwoording vragen Stem van Krimpen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Een reactie te versturen op de ingekomen brief conform het concept.

  download 2011010641.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Evaluatie commissieronde

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde. 

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd. Het ontwerp van een brief over de visie van de Krimpense raad op de Metropoolregio, wordt hedenmiddag aan de raad gezonden.

 7. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerde 1 tot en met 6.

 8. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 9. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 6 december tot en met maandag 12 december 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat de startovereenkomst met de partners voor de ontwikkeling van de Prinsessenhof moet worden verlengd, voor tenminste drie maanden. Een voorstel wordt voorbereid. 2. Wethouder Prins doet verslag van het werkbezoek aan Nieuwegein, op 2 december jl., waar een nieuw raadhuis in gebruik genomen is waarbinnen wordt gewerkt volgens het principe van Het Nieuwe Werken. 3. Wethouder Aeyelts Averink doet het college verslag van de stand van zaken in het traject om te komen tot een nieuwe huisvesting van Concordia. 4. Op voorstel van wethouder Aeyelts Averink wordt ten aanzien van de toekomst van het historisch waardevolle Gemaal Langeland & Kortland ingezet op het bijeenbrengen van betrokken partijen: Hoogheemraadschap, Historische Kring en omwonenden. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst zal de Gemeente haar positie in dit dossier nader bepalen. 5. De secretaris meldt dat binnen de organisatie inmiddels met de Nieuwe Huisstijl wordt gewerkt.

 11. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 12. Concept-agenda raad

  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van 8 december 2011.

  Beslissing: Van de concept-agenda wordt kennisgenomen.

 13. GVS-oefening 13 december 2011

  Samenvatting:

  Voorbespreking GVS-oefening 13 december 2011 met M. van Dokkum.

  Beslissing: Het college gaat met de heer Van Dokkum in gesprek over de GVS-oefening die gepland staat voor 13 december a.s.

 14. Staat van hypothecaire geldleningen

  Samenvatting:

  Staat van hypothecaire geldleningen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 2011006 en 2011007.

 15. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt door de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Wonen van 7 december a.s. De vergadering wordt bijgewoond door wethouder Blankenberg.

 16. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.