Agenda 5 juli 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
05-07-2011 09:00
Nummer:
28
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Meicirculaire gemeentefonds 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de raad te informeren over de inhoud van de meicirculaire 20112. de gevolgen van de meicirculaire comptabel te verwerken in 2011 en in de primitieve be-groting 2012-2015

  download 2011006292.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Logopedische screening 2011-2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De logopedische screening vanaf schooljaar 2011-2012 te continueren;2. De logopedische screening uit te laten voeren door Logopediepraktijk Lek & IJssel;3. De raad voor te stellen de financie¨le gevolgen via de comptabiliteitslijst te verwerken.

  download 2011006302.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Evaluatie raadsvergadering

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 30-6-2011.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 6. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 5 juli tot en met maandag 11 juli 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van ontwikkelingen bij Promen, zowel op het punt van de directie-invulling als inhoudelijk op weg naar de uitvoering van de Wet werken naar vermogen. 2. De gemeentesecretaris attendeert op de recent ontvangen brief van GS waarin zij aan de Minister BZK nadere informatie vragen over diens verzoek om een verbeterd herindelingsadvies, alsmede op een brief van de gemeente Bergambacht waarin zij GS hebben gevraagd de Arhi-procedure nu definitief te stoppen. 3. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat hedenmiddag een startdocument wordt ondertekend voor een samenwerking tussen de gemeente, QuaWonen, onderwijs en zorg om te komen tot ontwikkeling van de locatie-Prinsesseflats in het centrum.

 9. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 10. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.