Agenda 4 oktober 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
04-10-2011 10:00
Nummer:
41
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Huisvesting organisatie

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Uit te spreken, dat - in aanmerking nemende de uitgebrachte onderzoeken - voor de toekomstige huisvesting van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat wordt ingezet op de realisering van een nieuw raadhuis.2. Aan de gemeentesecretaris een nieuwe bestuursopdracht te geven, er toe strekkende, dat hij uiterlijk in augustus 2012 aan het college een visie voorlegt op tijd- en plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken), alsmede op de (vorm van) samenwerking met Capelle aan den IJssel, in het bijzonder gericht op de consequenties van een en ander op het aantal benodigde vierkante meters werkplek.3. Aan de gemeentesecretaris tevens een bestuursopdracht te verstrekken, die er toe strekt in beeld te brengen of - en zo ja, onder welke voorwaarden - de toekomstig huisvesting van bestaande maatschappelijke functies in het centrum kan worden gecombineerd met de bouw van een nieuw raadhuis.4. De raad in een informatieve commissievergadering van het vorenstaande in kennis te stellen.

  download 2011008742.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Raadsvragen toezicht Wwm

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De schriftelijke vragen van de fractie van de SGP over het toezicht op de naleving van de Wet wapens en munitie te beantwoorden volgens bijgaande conceptbrief.

  download 2011008823.doc

  Beslissing: Op voorstel van de burgemeester besluit het college raadsvragen over het toezicht op de Wet wapens en munitie te beantwoorden en deze week naar de raad te zenden.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Concept-begroting 2012

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorbereidingen voor de begroting worden afgerond. Het college spreekt waardering voor de wijze waarop het begrotingsproces is verlopen.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 4 oktober tot en met maandag 10 oktober 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 9. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 4.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins meldt, dat naar aanleiding van een verkeersongeval waarbij een kind betrokken is, vanuit de Wethouder Brouwerstraat een petitie is aangeboden. Besloten wordt dat daarop nog deze week een schriftelijke reactie komt. 2. Voort meldt hij, dat hij – samen met twee leden van het Fonds 1813 – vanaf 6 tot en met 8 oktober a.s. deelneemt aan een conferentie van Nederlandse gemeenten die een jumelage onderhouden met een Hongaarse gemeente, te Gödöle, Hongarije. 3. De gemeentesecretaris geeft kennis van de brief van Minister Donner aan de Tweede Kamer over diens reactie op het herindelinsgadvies voor de Krimpenerwaard. De Minister laat het over aan de provincie om te bepalen hoe het in dit dossier nu verder moet. 4. Het door de VNG georganiseerde congres over het thema “samenwerking”, op 5 oktober 2011 te Capelle aan den IJssel, wordt vanuit het college bijgewoond door de burgemeester en wethouder Blankenberg.