Agenda 4 juni 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
04-06-2012 10:00
Nummer:
24
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg gaat persoonlijk contact zoeken met de voorzitter van de Stichting Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel, ten einde een basis te creëren voor een gesprek over de door deze stichting naar voren gebrachte problemen met de bouw van een nieuw Krimpenerwaardcollege. 2. De burgemeester attendeert op schriftelijke vragen van de SGP-fractie naar aanleiding van een controle door de Arbeidsinspectie van het zwembad. Het college zet in op spoedige beantwoording.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 5 juni tot en met maandag 11 juni 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 7. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de vergadering van de Besluitvoorbereidende commissie van 24 mei 2012 en 31 mei 2012.

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd.

 8. Voorbereiding bezoek Commissaris der Koningin op 7 juni 2012.
  Samenvatting:

  Beslissing: Het bezoek wordt voorbereid.

 9. Kadernota 2013
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de kadernota 2013 en deze aan de raad aan te bieden


   download 2012002629.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Voornemenbesluit aanpassing InV
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Een kleine aanpassing van het inrichtingsplan InV door te voeren en de betreffende medewerkster een voornemenbesluit toe te sturen


   download 2012002622.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Opname apparatuur Raadzaal
  • Samenvatting:

   Te besluiten om: Akkoord te gaan met het vervangen van de audio- en aanpassing video apparatuur raadzaal.


   download 2012002626.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Beleidsplan Schuldhulpverlening
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De Raad voor te stellen het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 - 2015 Krimpen aan den IJssel vast te stellen2. Het WWB Platform om advies te vragen3. Een conferentie Schuldhulpverlening in het derde kwartaal 2012 te organiseren met alle lokale en regionale ketenpartners


   download 2012002624.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Data-analyse decentralisatie Begeleiding
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de inhoud van de nota ""Afronding fase 1 en fase 2 van de Startnota Decentralisatie Begeleiding"" 2. De raad te informeren middels bijgaande informatiebrief. 3. Het Wmo beraad over de nota te informeren.


   download 2012002623.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. VVGB nieuwbouw Krimpenerwaard College
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wabo af te geven naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning van 27 maart 2012 (UV2012035), voor de nieuwbouw Krimpenerwaard College met inpandige sporthal en sportclubgebouw ten zuid-oosten van de huidige school aan de Driekamp 4 te Krimpen aan den IJssel.


   download 2012002625.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Parallel aan dit voorstel zal in een raadsmemo van de wethouders Blankenberg en Hofstra de raad in kennis worden gesteld van de inspraakreacties die rondom het ontwerpbestemmingsplan zijn ontvangen.

 15. Discussie sociaal-maatschappelijke voorzieningen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. conform het op 9 februari 2012 door de raad vastgestelde proces informatie aan de raad te verstrekken ten behoeve van het (eerste) politieke debat over het huidige en gewenste voorzieningenniveau in Krimpen aan den IJssel.2. in een begeleidende raadsinformatiebrief een handreiking te doen om het debat zodanig te laten verlopen dat er voldoende inhoudelijke en financie¨le kaders uit kunnen worden afgeleid op basis waarvan in het najaar interactieve discussies met stakeholders en individuele instanties en burgers kunnen worden gevoerd.


   download 2012002627.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.