Agenda 4 juli 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
04-07-2012 10:00
Nummer:
28
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg, wethouder A. Hofstra en secretaris A. Boele

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Het college bereidt de vergadering van de raad van 5 juli a.s. voor. Er gaat hedenmiddag een document op hoofdlijnen naar de raad, ter voorbereiding op het eigenlijke debat, waarin vervat is een beknopte reactie van B&W op de algemene beschouwingen, zoals die zijn gehouden op 2 juli jl. 2. De gemeentesecretaris doet verslag van het bezoek dat hij op 27 juni jl. met zijn Capelse collega heeft gebracht aan de gemeentesecretaris van Zuidplas, over het thema samenwerking. 3. De burgemeester geeft kennis van haar ambtsbericht aan de Commissaris van de Koningin over een aan de provincie gerichte brief van de stichting The Future betreffende o.a. het niveau van sociale voorzieningen in onze gemeente. 4. De burgemeester maakt melding van een kwestie op de algemene begraafplaats Waalhoven, waardoor een herbegraving noodzakelijk is.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 juni 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 3 juli tot en met maandag 9 juli 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio van 4 juli a.s. Krimpen zal tijdens die vergadering niet vertegenwoordigd zijn.

 7. Evaluatie commissievergadering
  Samenvatting:

  De besluitvoorbereidende commissievergadering van 28-6-2012 wordt geevalueerd.

  Beslissing: De commissievergadering wordt geëvalueerd

 8. 10.00 uur bezoek directeur muziekschool S. Scheaffer
  Samenvatting:

  Gespreksonderwerp is : ontwikkelingen muziekschool.

  Beslissing: Het college spreekt met de directeur muziekschool over de positieve ontwikkeling die in de achterliggende jaren is doorgemaakt, alsmede over het perspectief van de muziekschool in het licht van de algemene beschouwingen zoals gehouden in de raad van 2 juli jl.

 9. 10.30 uur bezoek manager zwembad E. Hordijk
  Samenvatting:

  Gespreksonderwerp is : ontwikkelingen zwembad.

  Beslissing: Het college spreekt met de manager zwembad over positieve exploitatieontwikkeling van het zwembad, waaronder een substantiële verhoging van bezoekersaantallen, alsmede over het perspectief van het zwembad in het licht van de algemene beschouwingen zoals gehouden in de raad van 2 juli jl.

 10. Managementrapportage zwembad 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de managementrapportage 2011 van zwembad De Lansingh (bijlage);2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te verzenden aan de leden van de gemeenteraad.


   download 2012002854.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Managementrapportage muziekschool 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Kennis te nemen van de managementrapportage 2011 van de gemeentelijke muziekschool (bijlage);Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te verzenden aan de leden van de gemeenteraad.


   download 2012002855.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Parkeerverbod vrachtwagens Stormpolder
  • Samenvatting:

   1. Het parkeren van vrachtwagens in de gemeente uitsluitend toe te staan op het vrachtwa-genparkeerterrein aan de Van Utrechtweg en de Parallelweg (conform het bijgevoegde ont-werp-besluit);2. de politie schriftelijk te verzoeken om het parkeerverbod voor vrachtwagens te handhaven.1. Het parkeren van vrachtwagens in de gemeente uitsluitend toe te staan op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Van Utrechtweg en de Parallelweg (conform het bijgevoegde ontwerp-besluit);2. de politie schriftelijk te verzoeken om het parkeerverbod voor vrachtwagens te handhaven.


   download 2012002851.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Subsidieaanvraag 'Vrouwen voor Vrede op de Molukken'
  • Samenvatting:

   1.met instemming kennis te nemen van het rapport en alle eigenaren van een koopap-partement te informeren over het in het door BMC opgeleverde rapport 'De toeganke-lijkheid van de koopappartementen in Krimpen aan den IJssel' opgenomen onder-zoeksresultaat m.b.t. hun eigen appartement c.q. hun eigen appartementencomplex;2.in de Klinker een informatief artikel op te nemen over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.


   download 2012002852.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. rapport 'De toegankelijkheid van de koopappartementen in Krimpen aan den IJssel'
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:In te stemmen met de offertes voor de uitvoering van de plusproducten voor 2012, te weten Lokaal Zorg Netwerk / Lokaal Team Huiselijk Geweld (LZN / LTHG) en extra inspecties Kinderopvang.


   download 2012002853.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Staat van beslissingen kleine subsidies
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Staat van beslissingen kleine subsidies afdeling Samenleving in te trekken;2. In te stemmen met de nieuwe wijze van mandatering/mandaatregeling kleine subsidies per 1 juli 2012.


   download 2012002856.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.