Lijst van stukken 4 januari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
04-01-2011 09:00
Nummer:
1
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder Ayelts Averink-Winsemius

 1. Jubileum Krimpense Reddingsbrigade

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Aan de Krimpense Reddingsbrigade ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum een bedrag toe te kennen van afgerond ¿ 350,00.

  download 2010011336.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Jubileum KSV Schuttevaer

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Aan KSV Schuttevaer ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum een bedrag toe te kennen van ¿ 350,00.

  download 2010011337.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Cursus "Beweegplezier vanaf 4"

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In het kader van het project Buurt, Onderwijs en Sport-impuls de vervolgcursus ""Beweegplezier vanaf 4"" in te kopen bij Sportservice Zuid-Holland.2. Hiervoor een bedrag van ¿ 960,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit 6.630.102 Jeugdbeleid - BOS-impuls.

  download 2010011338.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Planschades De Nieuwe Vaart

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De planschades 'bestemmingsplan Kortland-oud t.o.v. bestemmingsplan Kortland-huidig' voor rekening van de gemeente te nemen en de planschades 'bestemmingsplan Kortland-huidig t.o.v. vrijstelling De Nieuwe Vaart' bij QuaWonen in rekening te brengen.

  download 2010011339.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden in het kader van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2011 (opknappen Tuinstraat en Waalstraat, aanbrengen fietsstroken langs de Rotterdamseweg tussen Algerabrug en Noorderstraat, inventariseren afvalbakken, functionaliteits- en kwaliteitsverbetering verkeerstekens);2. de kosten ad ¿ 219.305 ten laste te brengen van de middelen voor het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2011;3. De schouwrapportage ""Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2010""en de bijbehorende managementrapportage voor kennisgeving aan te nemen;4. de commissie Grondgebied hierover te informeren.

  download 2010011340.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.