Agenda 4 januari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
04-01-2011 09:00
Nummer:
1
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder Ayelts Averink-Winsemius

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins meldt dat – naar huidig (globaal) inzicht – de schade die ontstaan is aan gemeente-eigendommen tijdens de jaarwisseling, beperkt is. Tegen het einde van de maand wordt een totaaloverzicht gepresenteerd. 2. De burgemeester doet verslag van de gang van zaken rondom het afgelasten van het jaarwisselingfeest in Big Bear, vanwege zowel slechte voorverkoop van kaarten als het ontbreken van inzet van beveiligingsfunctionarissen. 3. Op voorstel van de burgemeester wordt besloten op Bevrijdingsdag 2011 het bevrijdingsvuur in Wageningen te gaan ophalen, zulks met inschakeling van de plaatselijke Marathonvereniging. Actie: wethouder Blankenberg.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2010.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 4. Punt 5 wordt op voorstel van wethouder Prins aangehouden.

 4. Staat van beslissingen P&O
  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 6. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 4 tot en met maandag 10 januari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 9. Budgetnota 2010
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De budgetnota vast te stellen2. Vooralsnog de budgetverantwoordelijkheid van budgethouders vast te stellen op kostenplaatsniveau.3. Het onderdeel Afwijkingenbeleid (hoofdstuk 6) gelijktijdig met de verordening ex artikel 212 in het voorjaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.


   download 2010011334.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Aanpassing tabellen woonruimteverdeling 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De tabellen met betrekking tot passendheidsregels voor der woonruimteverdeling 2011 vast te stellen, inwerking tredend per 1-1-2011


   download 2010011335.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-4-januari-2011/Lijst-van-stukken-4-januari-2011.html