Agenda 31 mei 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
31-05-2011 12:00
Nummer:
23
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele. Afwezig:wethouder A. Prins en wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Kennisnemen van jaarrekening 2010

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennisnemen van het resultaat van de jaarrekening over het jaar 20102. De ontvangst van het controlerapport afwachten en kennisnemen van de bevindingen3. De jaarrekening 2010 aanbieden aan de commissie nazien jaarrekening en de raad

  download 2011005311.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Begroting VRR 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De raad te adviseren zijn zienswijze kenbaar te maken 2. Hiervoor de raad de in het advies verwoorde overwegingen mee te geven.

  download 2011005323.doc

  Beslissing: Het stuk wordt aangehouden met het oog op de verwerking van zeer recente door de VRR aangereikte aanvullende informatie. Volgende week wordt het opnieuw geagendeerd.

 3. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 4. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat, met gebruikmaking van het budget voor de BOS-impuls, er een vierdaags skate-evenement wordt gehouden op het plein van De Tuyter, van 22 tot en met 25 juni a.s. 2. De secretaris meldt de stand van zaken in het proces van de voorbereiding van de Kadernota 2012. Afgesproken wordt dat - aanvullend op ombuigingen die vanuit de bestuurders inmiddels zijn aangedragen - van ambtelijke zijde suggesties worden voorgelegd. Het college reserveert de 6e juni voor de finale behandeling.

 5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden .

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Kennis wordt genomen van de vergaderingen van het portefeuillehoudersoverleg BOC&M, alsmede Verkeer en Vervoer, beide te houden op 1 juni a.s. Vanwege vakantie van de betreffende portefeuillehouders worden deze vergaderingen niet bijgewoond.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 31 mei tot en met maandag 6 juni 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 10. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.