Agenda 31 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
31-01-2012 10:00
Nummer:
5
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg maakt melding van zijn gesprek met het bestuur van DCV op 25 januari jl. over o.a. de problematiek van de bewoners van de Lekdijk. Vanuit de raad wordt bezien of er een mogelijkheid van mediation kan worden beproefd. 2. Op 26 januari jl. heeft wethouder Blankenberg een gesprek gevoerd met de KVR over de toekomst van het kerkgebouw in de Molukse wijk. Onderzocht wordt door de KVR of het gebouw kan worden gerenoveerd. De uitkomsten van het gesprek worden door het college per brief bevestigd. 3. Wethouder Prins heeft op 25 januari jl. gesproken met het bestuur van de Coöperatie Crimpenhof over de brandveiligheidssituatie. Er zijn concrete afspraken gemaakt om tot een oplossing van de problematiek te komen. 4. Wethouder Prins meldt de gunstige uitkomst van de aanbesteding van de verwerking van het afval, zoals die op 24 januari jl,. heeft plaatsgevonden. Nadere advisering aan het college volgt. 5. Wethouder Hofstra doet verslag van het portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg binnen de Stadsregio, op 25 januari jl. Er zijn o.a. afspraken gemaakt over de transitiekosten die de overheveling van taken naar de gemeente met zich meebrengen. 6. De gemeentesecretaris zegt dat de onderzoekers van de Holland Consulting Group (betreft: samenwerking met Capelle) op 1 februari a.s. met hun project aan de slag gaan, te beginnen met een presentatie in het MT en een consultatieronde langs de portefeuillehouder en de MT-leden afzonderlijk. 7. De secretaris doet verslag van de stand van zaken in het proces van de vorming van de Metropoolregio. Speciale aandacht verdient de afstemming van activiteiten binnen college en raad. Besloten wordt per heden hierover een raadsinformatiebrief te verzenden. 8. De burgemeester geeft informatie over de activiteiten op burgemeestersniveau sedert het bezoek van de Minister BZK, op 16 januari jl., aan de Krimpenerwaard over de problematiek van de gemeentelijke herindeling.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 4, met dien verstande dat: Punt 3.2: het voorstel wordt aangeboden voor de raad van 22 maart 2012.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 31 januari 2012 tot en met maandag 6 februari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 8. Agenda raadsvergadering
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van 9-2-2012

  Beslissing: Het college neemt kennis van de raadsagenda.

 9. Planning & Controlcyclus 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met de Planning en Controlcyclus 2012;2. de raad te informeren over de mogelijkheid tot het aandragen van nieuw beleid voor de begroting 2013-2016;3. de raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.


   download 2012000777.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 10. Rivierenland: de stand van zaken
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met de Krimpense inzet voor het opstellen van een gebiedsprofiel Rivierenland, zoals aangegeven in bijgevoegde presentatie;2. de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de stand van zaken rondom Rivierenland door middel van bijgevoegde informatiebrief


   download 2012000779.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 11. Bouwkundige- en installatie verbeteringen zwembad De Lansingh fase 4
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten

 12. Verlenging beleidsnota Sport & Bewegen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De gemeenteraad te adviseren de doorlooptijd van de beleidsnota Sport & Bewegen met 2 jaar te verlengen tot 2015.


   download 2012000783.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het raadsvoorstel wordt redactioneel aangepast.

 13. Startnota ""Decentralisatie Begeleiding""
  Samenvatting:

  Te besluiten om:1. In te stemmen met de inhoud van deze startnotitie en de genoemde uitgangspunten voor het project ""Decentralisatie Begeleiding"" 2. De middelen die in de algemene uitkering zijn opgenomen te labellen en te gebruiken om de uitvoering van de decentralisatie begeleiding te kunnen waarborgen. Het gaat om € 92.023 voor 2012 en € 61.980 in 2013. 3. Het Wmo beraad over de startnota te informeren.

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. Jaarverslag leerplicht 2010-2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht 2010-2011.2. Het jaarverslag leerplicht aan te bieden aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.


   download 2012000768.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-31-januari-2012/Lijst-van-stukken-31-januari-2012.html