Agenda 3 mei 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
03-05-2011 12:00
Nummer:
19
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Bestek + gunning 2e kunstgrasvoetbalveld

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het definitieve bestek voor de aanleg van het 2e kunstgras voetbalveld vast te stellen.2. De inschrijfstaat van Oranjewoud Realisatie BV voor kennisgeving aan te nemen.3. De opdracht aan Oranje Oranjewoud Realisatie BV te gunnen.

  download 2011004447.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 4.

 3. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Ter vergadering verschijnen de heren Theo Edelman en Arthur van de Velden, beiden betrokken bij het EMK-project. Zij informeren het college over de recentelijk vastgestelde oorzaak van de hoge grondwaterstanden van het EMK-terrein. Afgesproken wordt, dat er een nader onderzoek wordt uitgevoerd, gericht op het treffen van de juiste maatregelen, waarvoor in beginsel gelden vanuit het Rijk beschikbaar komen. 2. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat zij met haar Capelse collega – op diens initiatief – heeft gesproken om op het punt van kunst van cultuur samen te gaan werken. Overigens zijn hiervoor in onze gemeente de marges smal, nu er weinig geld voor deze sector beschikbaar is. 3. De gemeentesecretaris brengt ter sprake het onderhandelingsakkoord van de VNG met het Kabinet. Afgesproken wordt dat wethouder Blankenberg, met de directeur Samenleving, op 11 mei a.s. een ledenbijeenkomst bezoekt, waarna het college een standpunt ten aanzien van het akkoord zal innemen. De raad wordt hierover geïnformeerd.

 5. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 3 tot en met maandag 9 mei 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Krimpenerwaard College /CKV KOAG

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. in de vergadering van 19 mei a.s. wordt aan de raad voorgesteld in te stemmen met de nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege, conform de normvergoeding, en met het oog daarop de stedenbouwkundige kaders vast te stellen; 2. voor de oplossing van de problematiek met betrekking tot het gymnastiekonderwijs al dan niet in combinatie met faciliteiten ten behoeve van de sport (o.a. KOAG) zullen 3 scenario’s in beschouwing worden genomen: behalve de reeds gepresenteerde scenario’s 1 (sporthal c.a.) en 2 (nieuwe kantine en vervanging kunstgrasvelden op huidige locatie), ook een 3e scenario, te weten: drie schoolsportvelden naast het nieuwe schoolgebouw, waarvan er twee eveneens beschikbaar komen voor KOAG, inclusief een nieuwe kantine met douche- en kleedruimtes; 3. het college onderkent de onmiskenbare voordelen van scenario 1, maar spreekt uit dat die alleen realiseerbaar is indien vanuit de sportbegroting circa € 65.000,-- aan extra inkomsten op jaarbasis kunnen worden gegenereerd; 4. de portefeuillehouders treden in overleg met de Sportraad, KOAG en het Krimpenerwaardcollege over de realiseerbaarheid van vorenstaande scenario’s en komen hierop zo spoedig mogelijk bij college en vervolgens de raad terug.

 7. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.