Lijst van stukken 3 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
03-01-2012 10:00
Nummer:
1
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Ontruimingsplannen diverse accommodaties

  Samenvatting: Te besluiten om:De door de Brandweer goedgekeurde ontruimingsplannen van 11 gemeentelijke accommodaties vast te stellen.

  download 2011011622.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. project Hof van IJssel exit

  Samenvatting: Te besluiten om:te constateren dat de herziene realiseringsovereenkomst d.d. 11 november 2008 voor het project Hof van IJssel van rechtswege is komen te vervallen;de betrokken ontwikkelaar van dit feit in kennis te stellen door middel van een aangetekende brief en hem tevens in kennis te stellen van de alsnog verschuldigde (herberekende) leges;de verdere ontwikkelingen af te wachten v.w.b. eventuele herontwikkeling van deze locatie af te wachten.

  download 2011011613.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de juridisch correcte wijze van oplegging en inning van de aangepaste leges.

 3. Regels voor toewijzing Het Facet

  Samenvatting: Te besluiten om:Op grond van artikel 5 en artikel 9 van de overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam aan de SOR toestemming te verlenen de 30 sociale huurapppartementen aan te bieden volgens de regels van Lokaal Maatwerk

  download 2011011616.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Tabellen woonruimteverdeling 2012

  Samenvatting: Te besluiten om: De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2012 vast te stellen.

  download 2011011618.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. principeverzoek uitbreiding WD Trading

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de (interne) uitbreiding van WD Trading B.V. conform de voorwaarden die genoemd zijn in bijgevoegde brief;2. BMD Advies Rijdelta en WD Trading B.V. conform bijgevoegde brief te informeren.

  download 2011011619.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.