Agenda 3 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
03-01-2012 10:00
Nummer:
1
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Raadsbesluit Tijdelijke regels aanscherping WWB 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Volgens bijgaand ontwerp de raad voor te stellen Tijdelijke regels aanscherping WWB 2012 vast te stellen (i.w.tr. 1 januari 2012)

  download 2011011617.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het formele besluit van de raad wordt gevraagd in de komende (reguliere) commissie- en raadsronde.

 2. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerde 1 tot en met 5, met dien verstande dat: Punt 3.3: Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de juridisch correcte wijze van oplegging en inning van de aangepaste leges.

 3. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 3 januari tot en met maandag 9 januari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 4. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De burgemeester heet de heer Lex Hofstra als (beoogde) nieuwe wethouder hartelijk welkom, wenst hem veel voldoening toe in zijn functie en zegt op een goede samenwerking te rekenen. 2. De burgemeester informeert het college over het verloop van de jaarwisseling in de publieke ruimte. Het beeld is vergelijkbaar met verleden jaar: er hebben zich geen grote problemen in de sfeer van de openbare orde voorgedaan. 3. Wethouder Prins doet verslag van de ledenvergadering van Schuttevaer, gehouden op 27 december jl. 4. Op voorstel van wethouder Prins wordt besloten mee te doen aan het COS-onderzoek in het kader van de vorming van de Metropoolregio. De kosten wordt gebracht ten laste van de post “deskundige adviezen”. 5. De gemeentesecretaris meldt dat op 9 januari a.s. drie externe bureaus zich aan de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel presenteren met het oog op de ondersteuning van het proces om te komen tot onderlinge samenwerking. De inzet is er op gericht nog diezelfde dag tot een selectie te komen.

 5. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn in de komende weken geen vergaderingen in stadsregionaal verband.

 6. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 9. Concept-agenda raad

  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van  5-1-2012.

  Beslissing: Van de agenda wordt kennisgenomen.