Agenda 3 april 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
03-04-2012 10:00
Nummer:
15
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg refereert aan een mooie uitvoering van Bachs Mattheüs Passion in de loods op de IJsselwerf, op 31 maart jl. Aan koor en orkest wordt een bedankbrief gestuurd, waarin zij worden uitgenodigd dit evenement op Krimpens grondgebied te herhalen. 2. Wethouder Prins meldt, dat de begeleidingsgroep samenwerking Capelle-Krimpen op 29 maart jl. bijeen is geweest rondom een presentatie van de onderzoeksresultaten van de Holland Consulting Group. Afgesproken wordt, dat de onderzoekers hun bevindingen presenteren in een gezamenlijke collegebijeenkomst op 17 april a.s. waarna de colleges in de daaropvolgende week een beslissing zullen nemen. 3. Wethouder Hofstra doet terugkoppeling vanuit zijn gesprek met de cliëntenraad leerlingenvervoer, op 27 maart jl. 4. Voorts meldt hij dat de Biblioscoop, de verfilming van boeken, zoals geïnitieerd door de bibliotheek in de theaterzaal van De Tuyter, in een behoefte blijkt te voorzien. 5. Op voorstel van de gemeentesecretaris wordt besloten de data 14 en 15 mei a.s. te reserveren voor behandeling van Kadernota, Voorzieningeninventarisatie en – zo mogelijk – de Tussenbalans van het collegeprogramma.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 en 2.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 3 april 2012 tot en met maandag 9 april 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband.

 8. Presentatie door Jan-Willem Immerzeel (11.00 uur)
  Samenvatting:

  Presentatie over de stand van zaken "Beter Benutten".

  Beslissing: Aan het college worden door de heer Immerzeel de specifiek voor Krimpen aan den IJssel relevante projecten vanuit het Rijksprogramma Beter Benutten gepresenteerd, inclusief het hiermee corresponderende investeringsbedrag en de bijdrage van de gemeente daaraan. Besloten wordt de raad van de huidige stand van zaken in kennis te stellen door middel van een raadsinformatiebrief.

 9. Intensivering sociale recherche
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de pilot rechtmatigheid (najaar 2011);2. In te stemmen met de offerte van Investiga d.d. 26 maart 2012, versie handhaving 20 uur per week;3. Met de gemeente Zuidplas een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de duur van twee jaar m.i.v. 1 juli 2012;4. De hieraan verbonden extra kosten in 2013 en 2014 ten laste te brengen van de relevante begrotingspost “Verhaal, fraude en terugvordering” en dit te dekken uit de post “Kosten bij- standsverlening”;5. Het Platform WWB te informeren en de raad bij raadsinformatiebrief.


   download 2012001873.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Jaarverslag Kinderopvang 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het jaarverslag Kinderopvang 2011 vast te stellen.2. Na ondertekening te verzenden aan de Inspectie van het Onderwijs.3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2011 door een raadsinformatiebrief.


   download 2012001868.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-3-april-2012/Lijst-van-stukken-3-april-2012.html