Agenda 29 november 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
29-11-2011 10:00
Nummer:
49
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Nota Strategische Beleidscommunicatie

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De nota 'Strategische Beleidscommunicatie 2012-2014' vast te stellen.

  download 2011010383.doc

  Beslissing: Wordt aangehouden voor nader beraad; besluitvorming wordt geagendeerd voor de vergadering van 20 december a.s.

 2. Inventarisatie mate van levensloopbestendigheid van alle koopappartementen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. BMC, conform de door BMC ingediende offerte met bijbehorend offertebedrag ad Euro 11.999,-- excl. btw, opdracht te geven de mate van toegankelijkheid c.q. levensloopbestendigheid van alle 921 in onze gemeente aanwezig zijnde koopappartementen te inventariseren.2. vooruitlopend op de vaststelling van de najaarsnota 2011 in de raadsvergadering van 15 december 2011, waarin het op deze wijze inzetten van een Nieuw Beleid-budget wordt geregeld, te mogen starten met de inventarisatie.

  download 2011010384.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Eindevaluatie campagne respect(vol taalgebruik)

  Samenvatting: Te besluiten om:Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.

  download 2011010385.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raadsinformatiebrief wordt redactioneel aangepast.

 4. Seniorenplatform & Evaluatie Ouderenproof

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Mevrouw H.J. Drost-Kuiper, mevrouw E. Rinkel-van Driel, de heer B. Koffijberg en de heer J.H. Schuurman te benoemen als leden van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel.2. Kennis te nemen van de evaluatie die het Seniorenplatform heeft opgesteld over de adviezen voortvloeiende uit het eindrapport van Ouderenproof (2005).

  download 2011010386.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat het niet aan het college is leden van het Seniorenplatform te benoemen. Met het oog daarop wordt van de kandidatuur van bedoelde personen kennis genomen.

 5. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 29 november tot en met maandag 5 december 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerde 1 tot en met 6.

 7. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt door de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 30 november, het portefeuillehoudersoverleg Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 1 december en van het Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg c.a. eveneens van 1 december a.s. De vergaderingen worden bijgewoond achtereenvolgens door de wethouders Prins, Blankenberg en Aeyelts Averink.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg geeft kennis van het advies van de WMO-raad op het speelruimtebeleidsplan. De schriftelijke reactie van het college daarop wordt per heden ter kennis van de raad gebracht. Wethouder Aeyelts Averink-Winsemius meldt, dat de WMO-raad tevens advies heeft uitgebracht over het gezondheidsbeleidsplan, waarin zij speciale aandacht vraagt voor dementie. 2. Voorts maakt hij melding van komende mutaties in de Sportraad: in de krant worden kandidaten gevraagd voor voorzitter en bestuursleden. 3. Wethouder Prins doet mededeling van de uitkomsten van de door hem bezochte Conferentie Zuidvleugel van 28 november jl. 4. Hij kondigt voor de komende vergadering een advies aan over de ontvangst en besteding van enkele giften van de inmiddels geliquideerde Stichting Kabeltelevisie. 5. Wethouder Aeyelts Averink meldt, dat het bestuur van het Gezondheidscentrum ook de colleges van Nederlek en Ouderkerk wil benaderen voor kennisneming van de voortgang en aanstaande voltooiing van het gebouw. 6. De gemeentesecretaris zegt, dat op 9 januari a.s. een drietal bureaus hun aanpak voor het onderzoek naar samenwerking tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel presenteren aan de begeleidingsgroep. Er wordt op ingezet nog diezelfde middag een keuze te maken. 7. De burgemeester meldt, dat een vergunning is aangevraagd voor een kerstmarkt in en om hoofdwinkelcentrum Crimpenhof. Het college staat hier in beginsel positief tegenover.

 10. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.