Agenda 29 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
29-05-2012 10:00
Nummer:
23
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder A. Hofstra.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins wordt door het college gemachtigd om op de VNG-ledenvergadering van 6 juni a.s. een stem namens Krimpen uit te brengen. 2. De gemeentesecretaris doet verslag van de bijeenkomst op 25 mei jl. van de secretarissen van de 24 gemeenten van de Metropoolregio: alle gemeenten worden vanuit de projectorganisatie benaderd over de vraag welke bijstand zij nodig hebben om tot een afgewogen zienswijze te komen voor 30 september a.s. 3. Voorts meldt hij, dat een tekst voor een convenant met betrekking tot samenwerking met Capelle aan den IJssel, voor besluitvorming in de komende B&W-vergadering wordt aangeboden. 4. De burgemeester doet beknopt verslag van haar reis, van 20 tot en met 23 mei jl. met alle burgemeesters van de (toekomstige) politieregio, naar Kent. 5. Voorts overlegt zij aan het college de nieuwe bevolkingsprognose, zoals gevraagd tijdens de B&W-retraite op 14 en 15 mei jl.: met deze cijfers zal gerekend worden in de Kadernota 2013.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 29 mei tot en met maandag 4 juni 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 7. Begroting streekarchief 2012-2015
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Te besluiten akkoord te gaan met de voorgestelde gewijzigde meerjarenbegroting van het Streekarchief Midden-Holland.


   download 2012002545.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 8. Subsidievaststelling Brede School 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De subsidies Brede School 2011 aan de genoemde schoolbesturen vast te stellen;2. Niet ingezette bedragen conform bijlage 1 van schoolbesturen terug te vorderen.


   download 2012002548.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. Verslag BDU jeugd 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Verslag BDU Jeugd 2011 vast te stellen ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


   download 2012002547.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Vaststellen projectsubsidies stichting WIJ
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de projectsubsidie voor activiteiten in 2010 aan stichting WIJ met toepassing van artikel 29 van de ASV (hardheidsclausule) vast te stellen op het verleende bedrag van € 4.000,-2. de projectsubsidie voor een taalcursus aan stichting WIJ met toepassing van artikel 29 van de ASV (hardheidsclausule) vast te stellen op het verleende bedrag van € 1.400,-


   download 2012002546.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Afwijzing tegemoetkoming schade 6.2 Wro
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:In te stemmen met het advies van Tog Nederland Midden b.v. en conform het advies het verzoek om tegemoetkoming in schade van de eigenaren van het perceel Rondweg 6, op grond van artikel 6.2, lid 2 onder a Wro af te wijzen;Verzoekers en derdebelanghebbende te informeren conform bijgevoegde brieven en besluit.


   download 2012002549.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Jaarstukken 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de behandeling van de jaarrekening 2011 in de raadscommissie tot onderzoek van de jaarrekening2. Kennisnemen van de bevindingen uit het accountantsverslag en instemmen met zijn adviezen


   download 2012002593.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.