Agenda 29 maart 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
29-03-2011 09:00
Nummer:
13
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Maatregelen wateroverlast Lekdijk

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen ter bestrijding van wateroverlast achter de woningen Lekdijk 226-2502. De kosten hiervan (€ 72.250) ten laste te brengen van de voorziening riolering.3. Vooruitlopend op de kredietverstrekking al te starten met de werkzaamheden i.v.m. het plantseizoen en de wensen van de bewoners.

  download 2011003231.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.

 3. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg werpt een vooruitblik op de AB-vergadering van Promen op 31 maart a.s. waarbij de toekomst van deze voorziening, meer in het bijzonder de doelgroep waarop zij zich richt, aan de orde zal komen. 2. Wethouder Blankenberg doet verslag van zijn gesprek met gedeputeerde G. Veldhuijzen over de locatie voor een Rabobank-vestiging langs de Krimpenerbosweg. Besloten wordt de formele procedure ter verkrijging van een ontheffing te starten en in dat kader tegelijk de argumenten die pleiten tegen een vestiging in het centrum te verzamelen c.q. te onderbouwen. 3. Wethouder Prins meldt, dat hij de bewoners van Brinkweg 37 zal uitnodiging om met hen enkele opties voor een oplossing van de door hen ervaren hinder van de nabij gelegen abri te bespreken. 4. Voorts meldt hij hedenavond een bijeenkomst in stadsregionaal verband bij te zullen wonen, waarin wordt gebrainstormd over de wijze van realisering van het regeringsvoornemen om tot een Verkeersautoriteit voor de Randstad te komen. 5. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat de buurtvereniging van de Schildersbuurt een door de provincie ingestelde prijs heeft gewonnen, met het oog waarop zij op 1 april a.s. naar het provinciehuis gaat. 6. Zij heeft een studiedag van de SEV bijgewoond, waarop evaluerend is gesproken over het Krimpense project-Bloemrijk. De betreffende evaluatienota wordt spoedig aan het college voorgelegd. 7. De gemeentesecretaris doet beknopt verslag van de retraite van het MT op 24 en 25 maart jl. 8. De burgemeester zegt dat de door de regering ingezette herverdeling van de politiesterkte voor de Rotterdamse regio grosso modo niet slechts uitpakt. Een brief daarover is inmiddels ontvangen en komt met een ambtelijk advies naar het college. 9. Het college memoreert het overlijden van Costel Puscoiu, docent panfluit van de gemeentelijke Muziekschool.

 5. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 6. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 29 maart tot en met maandag 4 april 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Voorbereiding raadsvergadering 31 mart 2011

  Samenvatting:

  Beslissing: De raadsvergadering wordt voorbereid.

 8. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 10. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.