Agenda 28 juni 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
28-06-2011 09:00
Nummer:
27
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins meldt dat het bedrijf Inside BV, dat in onze gemeente het parkmanagement verzorgde, failliet is. Er vindt beraad plaats over de vraag hoe het nu verder moet met deze dienstverlening. 2. Het college ziet terug op de raads- en collegebijeenkomst van 13 juni j.l over de nieuwe vergadermethode van de raad c.a. De burgemeester meldt dat zij met het presidium zal opnemen om de raadsronde van september a.s. nog volgens de bestaande werkwijze te doen, zodat ordentelijk formele besluitvorming over de afgesproken aanpassingen kan plaatsvinden. 3. Het college bereidt zich voor op de raadsvergadering van 30 juni a.s.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 10.

 4. Staat van hypothecaire geldleningen
  Samenvatting:

  Staat van beslissingen inzake het verstrekken en garanderen van hypothecaire geldleningen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 2011003.

 5. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 6. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 28 juni tot en met maandag 4 juli 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken worden de agenda’s van het bestuurlijk overleg Portefeuillehouders Jeugdzorg, de Raad voor het Publiek Belang, het Platform PHOjz en het Algemeen Bestuur OGZRR, alle op 30 juni a.s. Wethouder Aeyelts Averink woont deze vergaderingen bij.

 9. Digitaal werken voor de gemeenteraad
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met een extra budget van ¿ 30.279 voor het digitaal werken van de gemeenteraad.2. De raad om extra krediet te vragen.


   download 2011006093.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Bodemsanering spoedeisende locaties
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De intentie uit te spreken om tot een bestuursovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland te komen wat betreft het saneren van drie spoedlocaties2. DCMR vragen een offerte op te stellen voor een orie¨nterend onderzoek 3. Afhankelijk van de resultaten van het orie¨nterend onderzoek zal er al dan niet in overleg met de Provincie Zuid-Holland een bestuursovereenkomst opgesteld worden


   download 2011006110.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. E-laadplaatsen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Akkoord te gaan met het laten plaatsen van twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen door de stichting E-laad.nlHiervoor 4 parkeerplaatsen te reserveren; 2 op het parkeerterrein van de Crimpenhof en 2 op het parkeerterrein van het zwembad.


   download 2011006100.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Vragen CU gemaal Langeland & Kortland
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie antwoord te geven op haar vragen over het gemaal Langeland & Kortland, IJsseldijk 350.


   download 2011006099.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Vragen CU over monumentenbeleid
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie antwoord te geven op haar vragen over het monumentenbeleid.


   download 2011006097.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. Vervangende nieuwbouw de Ruyterschool
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het bouwplan en de begroting voor de vervangende nieuwbouw van de Admiraal de Ruyterschool goed te keuren;2. De bekostiging tot het niveau van de normvergoeding, prijspeil 2011, ad ¿ 2.783.638,81 te laten plaatsvinden conform het door het schoolbestuur ingediende betaalschema;3. De vergoeding aan het schoolbestuur voor de eerder toegekende voorziening ¿Uitbreiding¿, die in overleg met de gemeente is bee¨indigd, vast te stellen op de feitelijk gemaakte kosten ad ¿ 173.710.


   download 2011006096.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Beleidsintensivering en bezuiniging Muziekschool
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van evaluatie beleidsintensivering Muziekschool 2009-2010;2. Kennis te nemen van de Managementrapportage 2010 (bijlage);3. In het kader van de kwaliteitsverbetering een aantal maatregelen te nemen. 4. De meerjarige financie¨le gevolgen via de administratieve wijziging te verwerken.


   download 2011006094.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raad wordt geïnformeerd per raadsinformatiebrief.

 16. Financiële informatie Promen 2010-2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De raad voor te stellen in te stemmen met het jaarverslag 2010, het Addendum Ondernemingsplan 2011 en de Begroting 2012 van het werkvoorzieningschap Promen.2. De raad voor te stellen de gemeentelijke bijdrage aan Promen in 2011 met ¿ 56.635 te verhogen en dit comptabel te verwerken in de begroting 2011 ten laste van het rekeningsaldo 2011. 3. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening te houden met een hogerebijdrage aan het werkvoorzieningschap Promen .


   download 2011006095.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstand dat de wijze van dekking wordt aangepast: ten laste van de Algemene Reserve.

 17. Inspraakrapport appartementen r.k. kerk
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De inspraakprocedure voor de bouw van een appartementengebouw aan de Memlinghof af te ronden door vaststelling van bijgaand conceptinspraakrapport.2. Het rapport toe te zenden aan de indieners van een reactie en degenen die aanwezig waren bij de inloopbijeenkomst. 3. De reactie van de DCMR mee te nemen in het ontwerpbestemmingsplan.


   download 2011006098.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-28-juni-2011/Lijst-van-stukken-28-juni-2011.html