Lijst van stukken 28 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
28-02-2012 10:00
Nummer:
9
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Verplichte verlofdagen 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:18 mei, 24 en 31 december aan te wijzen als verplichte verlofdagen 2012

  download 2012001337.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Afwerkingsplan Waterlijster

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte afwerkingsplan voor het openbaar gebied rondom het nieuwbouwproject Waterlijster dit plan op een enkel punt aan te passen;2. De inspraakprocedure voor genoemd afwerkingsplan af te rond door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport en de daarbij behorende tekening waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn verwerkt.

  download 2012001346.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.