Agenda 28 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
28-02-2012 10:00
Nummer:
9
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Subsidie Collectieve Preventie GGZ 2012

  Samenvatting: Te besluiten om: Een projectsubsidie te verlenen van € 24.107 aan Context voor het uitvoeren van een training Plezier op School, viertal workshops en orie¨nterende gesprekken op het gebied van collectieve preventie.

  download 2012001336.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Werkgeverschap griffie

  Samenvatting: Te besluiten om:Kennis te nemen van het raadsvoorstel werkgeverschap griffie

  download 2012001342.doc

  Beslissing: Het document, dat overigens zal uitgaan van het presidium van de raad, wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij gelegenheid van dit agendapunt doet de burgemeester mededeling van de stand van zaken in het benoemingsproces voor een griffiemedewerker.

 3. Inspraakprocedure Krimpenerwaard College

  Samenvatting: Te besluiten om:1. kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van het Krimpenerwaard College en de inrichting van de directe omgeving van het schoolgebouw (ontsluiting, parkeren, sportvelden etc); 2. op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening het Voorlopig Ontwerp met ingang van 8 maart gedurende 4 weken ter inzage leggen en een inloopbijeenkomst organiseren op 15 maart;3. kennis te nemen van de brief van Stichting Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel en in een gesprek met het bestuur het ontwerp voor de inrichting van de directe omgeving van het schoolgebouw toelichten;4. na het onder 3. bedoelde gesprek een schriftelijke reactie aan het bestuur van Stichting Gezondheidscentrum versturen; 5. kennis te nemen van het planologische vervolgtraject.

  download 2012001343.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Management letter 2011

  Samenvatting: Te besluiten om: Instemmen met de aanbevolen aanwijzigingen voor het management

  download 2012001347.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Eindverantwoording BOS-impuls

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de eindverantwoording van de Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.2. De Verklaring college B&W te ondertekenen.3. De Raad met een Raadsinformatiebrief te informeren.

  download 2012001348.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Algemeen Bestuur d.d. 29-02-2012

  Samenvatting: Te besluiten om:de inbreng te bepalen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam op 29 februari 2012.

  download 2012001349.doc

  Beslissing: Het college bepaalt de inbreng voor de AB-vergadering. Onze gemeente is er vertegenwoordigd door de wethouders Blankenberg en Prins.

 7. Begroting 2012 OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De raad voor te stellen de begroting 2012 van de stichting OPOCK goed te keuren2. Kennis te nemen van de managementrapportage tot en met 9 september 2011

  download 2012001350.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 5.

 9. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 28 februari 2012 tot en met maandag 5 maart 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van het gesprek op 23 februari jl. met de directie van QuaWonen over de door de gemeente voorgestane koopvariant voor de ontwikkeling van schoolruimte in het project Prinsessenhof. 2. Wethouder Prins meldt dat hij op 28 februari j.l heeft gesproken met de coöperatie van Winkelcentrum Crimpenhof over mogelijkheden tot (enige) versoepeling van het parkeerregime in het centrum. 3. Wethouder Hofstra deelt zijn ervaringen met de grondboring op het EMK-terrein op 24 februari jl. Er is een businesscase in voorbereiding die moet uitwijzen of er ter plaatse een bouwontwikkeling na sanering mogelijk is. 4. De gemeentesecretaris doet verslag van zijn gesprek met de secretaris van de Stadsregio Rotterdam over de liquidatie van dit regionaal bestuur, in relatie tot de opbouw van de Metropoolregio.

 11. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt overeenkomstig de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 4.

 12. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio op 29 februari a.s. De vergadering wordt bijgewoond door de wethouders Blankenberg en Prins.

 13. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 14. Evaluatie commissieronde

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde

  Beslissing: De commissievergadering van 23 februari jl. wordt geëvalueerd.

 15. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt de komende week ter vaststelling aangeboden.