Agenda 27 september 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
27-09-2011 10:00
Nummer:
40
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van de uitkomsten van de workshop Gebiedsprofiel Rivierenland, op 22 september jl. 2. Wethouder Prins meldt dat binnenkort nieuwe onderzoeksrapporten worden gepubliceerd over de bodemsituatie van het EMK-terrein, in combinatie met een hersanering, waarop gedeeltelijke uitgifte kan volgen. 3. Op voorstel van wethouder Prins besluit het college bij de Provincie een subsidie voor procesondersteuning van de ontwikkeling van de Campus c.a. aan te vragen; uiterste indieningsdatum: 30 september 2011. 4. Wethouder Aeyelts Averink doet mededeling van het besprokene ten tijde van het portefeuillehoudersoverleg op 21 september jl. over de ontwikkeling van een Metropoolregio, in relatie tot de totstandkoming van een Regionale Vervoersautoriteit. 5. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van ambtelijke verkregen informatie over de stand van zaken in het dossier van de herindeling van de Krimpenerwaard. 6. De gemeentesecretaris bezoekt op 29 september a.s. het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, te Hengelo. 7. De burgemeester doet verslag van de gezamenlijke conferentie van de Regionaal Colleges Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, over de totstandkoming van de Nationale Politie, op 26 september jl.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1, 2 en 3.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 27 september tot en met maandag 3 oktober 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het Portefeuillehoudersoverleg Wonen, op 28 september a.s.

 8. Evaluatie raadsvergadering
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 22 september 2011.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 9. Concept-begroting 2012
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de in concept aangereikte begrotingsstukken. Volgende week volgt een finale bespreking, waarna de begroting ter hand wordt gesteld aan de raad. Het college geeft de gemeentesecretaris de bestuursopdracht om uiterlijk in februari 2012 met een voorstel te komen voor een wijze van maatschappelijke discussie over het niveau en de kwaliteit van de voorzieningen binnen onze gemeente, zoals aangekondigd in de begroting 2012.

 10. Meerjarenperspectief grondexploitaties
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de offerte van Exponent B.V. en het verlenen van de opdracht voor het opstellen van een meerjarenperspectief grondexploitaties.


   download 2011008502.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Concept Beleidsnota Wmo 2012-2015
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Kennis te nemen van de concept beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel.De concept beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 vrijgeven voor inspraak. De inspraakprocedure voor de beleidsnota “Samen verder” Wmo 2012-2015 vast te stellen.


   download 2011008499.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college vraagt het presidium deze nota in een informatieve commissievergadering te kunnen presenteren.

 12. Concept Nota Gezondheidsbeleid 2012-2015
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de concept nota lokaal gezondheidsbeleid ""Samenwerken voor Gezondheid"" 2012-20152. De concept nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 vrij te geven voor inspraak3. De inspraakprocedure voor de nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 vast te stellen


   download 2011008503.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Ook deze nota wil het college presenteren in een informatieve commissievergadering.

 13. Combinatiefuncties
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de VNG-ledenbrief en de brief van het projectbureau combinatiefuncties.2. Gelet op het gemeentelijk beleid de formatieomvang op 100% - zijnde 4,4 Fte - te handhaven.3. De aanvullende verklaring te ondertekenen.


   download 2011008504.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. CJG opvoedingsondersteuning
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met de uitbreiding van de trainingen sociale vaardigheden, bijeenkomsten voor ouders en bijeenkomsten voor kinderen en jongeren door diverse aanbieders, voor een totaalbedrag van € 19.000,-2. FlexusJeugdplein projectsubsidie te verlenen voor de uitbreiding van pedagogische hulpver lening maximaal € 21.026,-3. mee te doen aan de landelijke week van de opvoeding door het CJG Krimpen en haar partners.


   download 2011008505.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-27-september-2011/Lijst-van-stukken-27-september-2011.html