Lijst van stukken 27 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
27-03-2012 10:00
Nummer:
14
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Besteding / uitvoering reservering onderhoud kapitaalgoederen

  Samenvatting: Het uitvoeren van diverse bouwkundige onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke vastgoedobjecten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doorgeschoven bouwkundige werkzaamheden zoals genoemd in het advies onderhoud kapitaalgoederen d.d. 6 december 2011 met registratienummer WPW 10645.Gekozen is voor een onderhandse aanbesteding. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden te gunnen aan de aanbieder van de meest gunstige offerte; Maasbouw uit Ridderkerk. Een specificatie van de kosten is als bijlage bij dit advies gevoegd.

  download 2012001815.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Richtlijnen garanties en geldleningen

  Samenvatting: Te besluiten om: in te stemmen met de richtlijnen t.b.v. garanties en verstrekken van geldleningen aan derden

  download 2012001816.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Afwerkingsplan Waterlijster

  Samenvatting: Te besluiten om:ten behoeve van het afwerkingsplan Waterlijster de raad via budgetautorisatie te vragen om 51.000,- extra beschikbaar te stellen ten laste van de Grondexploitatie Centrum

  download 2012001818.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Toekomstvast openbaar vervoer

  Samenvatting: Te besluiten om:kennis te nemen van de discussienotitie ""Naar een toekomstvast openbaar vervoer"" van de Stadsregio Rotterdam;de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  download 2012001819.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.