Agenda 27 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
27-03-2012 10:00
Nummer:
14
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg zegt dat hem vanuit het bestuur van DCV is gemeld, dat het geschil met de bewoners langs de Lekdijk over hun perceelontsluiting aan de achterzijde, is opgelost. 2. Voorts meldt hij dat op 26 januari jl. alle acht partijen die betrokken zijn bij de planontwikkeling voor de Prinsessehof, bijeen geweest zijn. Gezamenlijk is geconstateerd dat het project nu weer voortgang kan krijgen. 3. Op voorstel van wethouder Blankenberg beslist het college om Promen te machtigen mede namens Krimpen aan den IJssel een aanvraag herstructureringsfaciliteit WSW bij het Ministerie van Sociale Zaken in te dienen. 4. Wethouder Prins meldt dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij brief van 27 februari 2012 heeft laten weten dan de zogeheten “bufferzone Oost-Aziatische boktor” in onze gemeente is opgeheven. 5. Voorts beslist het college op zijn voorstel, om de projectleiding van “Beter Benutten” gelegenheid te geven in de komende collegevergadering een presentatie te geven over de stand van zaken (door Jan-Willem Immerzeel). 6. Wethouder Hofstra meldt dat, naar huidig inzicht de nieuwbouw van de Admiraal De Ruyterschool van start gaat met een te ruim bemeten huisvesting. Op termijn lijkt – volgens prognoses – het gehele gebouw wel nodig te zijn. Overleg vindt plaats over de benutting van de straks niet bezette klaslokalen. 7. De gemeentesecretaris meldt dat de heer C. Leijdens, beleidsmedewerker van het Publiekscentrum, vandaag afscheid neemt. Aan hem wordt bij wijze van erkentelijkheid de kristallen roemer uitgereikt. 8. Voorts doet hij verslag van de bijeenkomst van de kring van secretarissen in de Rotterdamse en Haagse regio, op 22 maart jl. over het proces op weg naar de Metropoolregio per 1 januari 2013. 9. De burgemeester doet verslag van haar gesprek met alle burgemeesters van de Krimpenerwaard, op 20 maart jl., over de consequenties van de brief van Minister Spies over herindeling van de Krimpenerwaard. 10. Voorts maakt zij melding van het verloop van het Regionaal College van zowel Rotterdam-Rijnmond als Zuid-Holland-Zuid, op 26 maart jl., over de totstandkoming van de Nationale Politie.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 4.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 27 maart 2012 tot en met maandag 2 april 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Wonen op 28 maart a.s. Onze gemeente is tijdens dit overleg niet vertegenwoordigd.

 8. Evaluatie raadsvergadering
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 22 maart 2012.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 9. Uitbreiding huwelijksfaciliteiten
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de huwelijksfaciliteiten op woensdag 12 december 2012 uit te breiden zoals in dit advies is aangegeven; 2. akkoord te gaan met de financie¨le effecten als gevolg van de compensatie van leges;3. de uitwerking van deze eenmalige uitbreiding van de huwelijksfaciliteiten op te dragen aan het hoofd van de afdeling Publiekscentrum.


   download 2012001820.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Uitvoering beleidsnota ""Samen verder""
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Een projectsubsidie te verlenen van € 11.774,- aan het Meldpunt voor het verder ontwikkelen van mantelzorgondersteuning. 2. Een projectsubsidie te verlenen van € 22.500,- aan het Meldpunt voor het optimaliseren van de baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum. 3. Een projectsubsidie te verlenen van € 3.000,- aan het Meldpunt voor het ontwikkelingen van informatiemateriaal voor de baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum.


   download 2012001817.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-27-maart-2012/Lijst-van-stukken-27-maart-2012.html