Agenda 26 juni 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
26-06-2012 10:00
Nummer:
27
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg, wethouder A. Hofstra en secretaris A. Boele

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij in overleg is met de voorzitter van der Sportraad over de mogelijkheden om te komen tot realisering van de ingeboekte bezuinigingen op het terrein van sport voor 2012. 2. Voorts zegt hij dat in onderzoek is genomen de oprichting van een Stichting die de combinatiefunctionarissen, die nu nog verbonden zijn aan OPOCK en PCPO, in dienst gaat nemen. 3. Hij vraagt aandacht voor de zorgelijke financiële situatie van Promen, welke noopt tot een eenmalige extra bijdrage vanuit Krimpen van 4 ton in 2012, waar overigens lagere jaarlasten voor de daarop volgende jaren tegenover staan. 4. Wethouder Hofstra koppelt terug vanuit een workshop op 21 juni jl. over het profiel voor een combinatiefunctionaris cultuurmakelaar. 5. Hij meldt dat op 15 november a.s. de laatste vergadering wordt gehouden van de projectgroep Hollandsche IJssel, vanwege beëindiging van het project. Krimpen zet zich in om een deel van de nog resterende projectmiddelen aangewend te krijgen voor ontwikkeling van de IJsselwerf. 6. Hij heeft gesproken met vertegenwoordigers van Fia Futura over de aankondiging van de huurverhoging voor de gemeentelijke objecten (kostendekkende huurprijs). 7. De gemeentesecretaris kijkt terug op de informatieve commissie van 21 juni jl. over de beoogde samenwerking met Capelle aan den IJssel. De raadsinformatiebrief over dit onderwerp wordt geagendeerd voor de raad van 5 juli a.s. 8. De burgemeester en wethouder Blankenberg worden gemachtigd tot vaststelling van de eindredactie van de brief aan de Stichting Gezondheidscentrum over de ontwikkelingen met betrekking tot het bouwplan van het Krimpenerwaardcollege.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten de burgemeester aan te wijzen als Krimpens vertegenwoordiger in het bestuursforum voor de Metropoolregio.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 26 juni tot en met maandag 2 juli 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg BOC&M van 27 juni a.s., van Verkeer en Vervoer eveneens op 27 juni a.s. en van Wonen op 28 juni a.s. Wethouder Prins woont de beide eerste overleggen bij.

 7. Agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van  2 en 5 juli 2012.

  Beslissing: Het college neemt kennis van der raadsagenda.

 8. Stedenband Kiskörös
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het document ""Stedenbanden in de toekomst"" vast te stellen;2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.


   download 2012002810.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. 1e tranche vaststelling budgetsubsidies 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Kennis te nemen van de originele aanvragen.In te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling.De budgetsubsidies 2011 van de 1e tranche (inclusief de financie¨le verwerking) vast te stellen.


   download 2012002813.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Vaststelling erkenningsubsidie 2011
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Junicirculaire 2012
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten. Voorts wordt besloten dat het college op 29 juni a.s. in een extra vergadering bijeen komt om te bepalen in welke richting nieuwe ombuigingen, als gevolg van de resultaten van de juni-circulaire over het Gemeentefonds, moeten worden gezocht. De uitkomst van dit beraad zal dan nog ruim voor de algemene beschouwingen van 2 en 5 juli a.s. aan de raad kunnen worden gemeld. Ter voorbereiding op deze extra vergadering bezinnen ieder van de collegeleden zich op mogelijkheden om vanuit de eigen portefeuille een bijdrage aan de oplossing van het gecalculeerde begrotingstekort te leveren.

 12. Vervanging kassasoftware en reserveringssoftware zwembad en sportaccommodaties.
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Beslissing op bezwaarschrift
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift van Breedveld Staal B.V. gegrond te verklaren voor wat betreft het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning van 14 december 2011, en ongegrond te verklaren voor wat betreft het besluit tot het verlenen van een gewijzigde omgevingsvergunning van 19 april 2012 2. De inhoudelijke motivering van het bestreden besluit conform de aanbeveling van de Commissie aan te vullen zonder het besluit te herroepen 3. Het advies van de Commissie op te volgen om het verzoek namens Breedveld Staal B.V. tot vergoeding van de kosten ad ¿ 322 die zijn gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaarschrift te honoreren.


   download 2012002812.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. Regeling Melding vermoeden misstanden
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De Regeling vermoeden misstanden Krimpen aan den IJssel voorlopig vast te stellen2. De Regeling Klokkenluiders 2004 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van de onder punt 1 genoemde regeling3. Overleg te voeren met de Ondernemingsraad ter verkrijging van instemming voor deze besluiten4. Daarna het definitieve besluit te nemen


   download 2012002817.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Klachtenregeling ongewenst gedrag
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Krimpen aan den IJssel voorlopig vast te stellen2. De huidige Regeling Klachtenbehandeling, ongewenst gedrag, agressie en geweld gemeente Krimpen vervalt met ingang van de inwerkingtreding van de onder punt 1 genoemde regeling3. De gemeente aan te sluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag4. Overleg te voeren met de Ondernemingsraad om instemming te verkrijgen voor deze besluiten5. Daarna het definitieve besluit te nemen


   download 2012002818.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 16. Benoeming tot trouwambtenaar
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Mevrouw L.M. Huizer te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.


   download 2012002807.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De burgemeester heeft aan de besluitvorming niet deelgenomen.

 17. GBA-gegevens t.b.v. update RVMK
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:bureau Goudappel Coffeng het gevraagde woningbestand met aantal bewoners per adres uit de GBA op peildatum 1-1-2010 ter beschikking te stellen


   download 2012002811.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 18. Herstratingsplan Dr. W.M. Blomsingel
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte herstratingsplan Dr. W.M. Blomsingel dit plan op een enkel punt aan te passen;2. de inspraakprocedure voor genoemd herstratingsplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport.


   download 2012002808.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 19. Subsidieverzoek Werkgroep Molukse Ouderen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Het subsidieverzoek van de Werkgroep Molukse Ouderen voor het bezoeken van de jaarlijkse Landelijke Molukse Ouderendag - met toepassing van artikel 29 van de ASV (Hardheidsclausule) - te honoreren voor een bedrag van ¿ 1.464,- en gelijktijdig vast te stellen.


   download 2012002809.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 20. Vaststelling subsidie Fitplus
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis nemen van de verantwoording van Sportservice over het project Fitplus 2010 - 2011.2. Met toepassing van de hardheidsclausule in verband met de termijn van indiening verantwoording, de projectsubsidie voor Fitplus 2010 - 2011vaststellen op het verleende bedrag ¿ 12.992,-.


   download 2012002815.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 21. Budgetautorisatie
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.


   download 2012002819.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.