Agenda 26 april 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
26-04-2011 09:00
Nummer:
17
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder J.H. Blankenberg

 1. Vestiging Rabo-bank

  Samenvatting: Te besluiten om:1. bij Gedeputeerde Staten een aanvraag om ontheffing ex artikel 15, lid 1 van de Verordening Ruimte in te dienen voor vestiging van een regiokantoor ('back office') van de Rabobank Krimpenerwaard aan de Krimpenerbosweg (tussen Big Bear en de nieuwe rotonde).2. de gemeenteraad conform artikel 16 van de Verordening Ruimte voor te stellen om in te stemmen met het doen van een dergelijke aanvraag.

  download 2011004224.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Voortgangsrapportage Centrum 02

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de voortgang van de ontwikkelingen in het centrumgebied.

  download 2011004225.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Voortgangsrapportage Stormpolder

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de voortgang van de herontwikkeling van de Stormpolder.

  download 2011004228.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Voorgangsrapportage Duurzaamheidsvisie

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de tweede voortgangsrapportage van de Duurzaamheidsvisie 2009-20122. de commissie grondgebied over deze voortgang te informeren

  download 2011004230.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Bevolkingsprognose 2011-2015

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met de geactualiseerde bevolkingsprognose 2011-2015 en die te hanteren als uitgangspunt voor de begroting 2012 en volgende jaren.

  download 2011004216.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. ASV en subsidiebeleidskader 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Aan de raad de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2012 in concept aan te bieden.2. Aan de raad het nieuwe algemene subsidiebeleidskader 2012 in concept aan te bieden.3. Voor te stellen om beide documenten voor inspraak vrij te geven.4. De ambtelijke voorbereidingen te treffen voor het opstellen van subsidiebeleidsregels.

  download 2011004220.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 7. Jaarverslag 2010 commissie bezwaarschriften

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van de commissie bezwaarschriften;2. De conclusies en aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften over te nemen;3. De raadscommissie Bestuur/Middelen via de agenda kennis te laten nemen van het jaarverslag 2010 van de commissie bezwaarschriften;4. De Raad via een informatienota voor te stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van de commissie bezwaarschriften.

  download 2011004213.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 8. Internetfilter bibliotheek

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De raad voor te stellen Bibliotheek aan den IJssel te verzoeken om een pc aan te schaffen en daarop een internetfilter te plaatsen voor jeugd onder de 14 jaar in de Krimpense vestiging van Bibliotheek aan den IJssel.2. De raad voor te stellen hiervoor extra middelen (waarvan ¿ 5.000,- incidenteel in 2011 en vanaf 2012 ¿ 3.000,- structureel) beschikbaar te stellen.

  download 2011004223.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De tekst in het raadsvoorstel over de wijze van dekking wordt aangepast: de kosten worden betrokken bij de opstelling van de (meerjaren-)begroting 2012-2015.

 9. Financiering aanleg kunstgras hockeyveld

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Te samen met Stichting Waarborgfonds Sport garant te staan voor de bancaire lening van MHCK.2. Een bijdrage van ¿ 48.000 te leveren ivm ""renovatie ondergrond huidig kunstgrasveld"".3. Een bijdrage van ¿ 40.000 te leveren ivm kapitalisering onderhoudsbesparing.De bijdragen van punt 2 en 3, met gebruik van de hardheidsclausule (i.v.m. overschrijding aanvraagtermijn), als investeringssubsidie te verlenen aan MHCK en gelijktijdig vast te stellen op het verleende bedrag.Aan de gemeenteraad voor te stellen om de bijdragen van beslispunten 2 en 3 te dekken uit het rekeningsaldo 2010 (combinatiefuncties).

  download 2011004229.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Beleidsverantwoording 2010

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de beleidsverantwoording over 2010 en de toelichting daarop.2. De beleidsverantwoording 2009 aan te bieden aan de raad.

  download 2011004231.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, zulks overigens met inachtneming van enkele redactionele aanpassingen.

 11. Concept begroting 2012 Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de gemeenteraad voor te stellen te reageren op de concept begroting 2012 van de Stadsregio Rotterdam

  download 2011004233.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Krimpenerwaardcollege / CKV KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellen:Bij de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in plaats van drie gymzalen een multifunctionele sporthal (NOC*NSF) en voorzieningen voor de Christelijke Korfbalvereniging KOAG te realiseren. (Cie Samenleving)De stedenbouwkundige kaders vast te stellen. (Cie Ruimte)Kennis te nemen van de financie¨le gevolgen en deze te betrekken bij de kaderstelling 2012-2015.

  download 2011003785.doc

  Beslissing: Besluitvorming wordt aangehouden. Het college wil zich voorafgaand aan de definitief oordeel nader oriënteren op de financiële ontwikkelingen die zich manifesteren bij de uitvoering van de lopende begroting (Voorjaarsnota) en de totstandkoming van het nieuwe meerjarenperspectief (Kadernota). Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 26 april a.s.

 13. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 14. 11.00 uur Presentatie door MV vormgevers (locatie stafkamer crisisbeheersing)

  Samenvatting:

  Beslissing: Aan het college wordt gepresenteerd het nieuw ontworpen logo voor onze gemeente en gemeentelijke instellingen.

 15. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 16. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De gemeentesecretaris refereert aan de extra B&W-vergadering, op donderdag 28 april a.s. voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2011. 2. Wethouder Prins doet verslag van het stadsregionale portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, op 21 april jl. Op onderdelen zijn bezuinigingen in het openbaar vervoer, waaronder het schrappen van de buslijn naar het IJssellandziekenhuis, onvermijdelijk. 3. De burgemeester nodigt de collegeleden uit aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen.

 17. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 26 april tot en met maandag 2 mei 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 18. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5. De secretaris meldt, dat inmiddels de OR aan hem en positief advies heeft uitgebracht over de door het college besloten mandatering van de personeelsbevoegdheden aan de gemeentesecretaris. Het college beslist dat per heden dit mandaat ingaat.

 19. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 20. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 21. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt door de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Wonen van 27 april a.s. Het overleg wordt bijgewoond door wethouder Blankenberg.