Agenda 25 januari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
25-01-2011 09:00
Nummer:
4
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Aanbesteding OV en overdracht aandelen RET NV

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de brief van het Dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam d.d. 15-12-2010

  download 2011000608.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Financiële verantwoording Verzorgd Wonen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Akkoord te gaan met de financie¨le verantwoording aan de Stadsregio Rotterdam van het project Verzorgd Wonen SB 05 (subsidieregeling sociaal beleid 2009-2010).2. De kosten die door samenwerkingspartners zijn gemaakt na vaststelling van de subsidie door de Stadsregio aan deze partners te beschikken.3. Kennis te nemen van de haalbaarheidsstudie Verzorgd en Vertrouwd Wonen Krimpen aan den IJssel van december 2010. 4. De programmagroep woonservice en de partners, die in 'Verzorgd Wonen' hebben samengewerkt, te vragen om de resultaten van het project in te voeren en verder te ontwikkelen in het kader van het Programma woonservice 2011-2012.

  download 2011000614.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Vaststelling subsidie Kwadraad en Flexusjeugdplein 2009

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de vaststellingsinformatie 2009 (inclusief verantwoordingsdocumenten van Kwadraad en Flexusjeugdplein).2. De budgetsubsidie aan Kwadraad voor Algemeen Maatschappelijk Werk 2009 vast te stellen op een bedrag van ¿ 252.504,- en een bedrag van ¿ 23.503,- terug te vorderen in verband met niet geleverde prestaties. 3. De budgetsubsidie aan Kwadraad voor Bereikbaarheid Buiten Kantooruren 2009 vast te stellen op het verleende bedrag van ¿ 4.897,-.4. De subsidie aan Kwadraad voor het project Pak je Kans 2009 vast te stellen op een bedrag van ¿ 22.634,- en een bedrag van ¿ 3.233,- terug te vorderen in verband met niet geleverde prestaties.5. De subsidie aan Kwadraad voor gezinscoaching 2009 vast te stellen op een bedrag van ¿ 7.203,- en een bedrag van ¿ 18.522,- terug te vorderen in verband met niet geleverde prestaties. 6. De subsidie aan Flexusjeugdplein voor gezinscoaching 2009 vast te stellen op het verleende bedrag van ¿ 18.504,-

  download 2011000616.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Indexering en taakstelling gemeenschappelijke regelingen

  Samenvatting: Te besluiten om:In te stemmen met een ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen voor 2012 van 0,00%, inclusief taakstelling ad 3,00%, oplopend tot 5,00% in 2014.In te stemmen met het verzenden van de conceptbrief door de gemeente VlaardingenDe conceptbrief tevens te verzenden aan de gemeenschappelijke regelingen die niet centraal worden aangeschreven.De commissie Bestuur/Middelen informeren.

  download 2011000619.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Bezuinigingen begroting 2011-2014

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. De voortgang met betrekking tot de invulling van de bezuinigingstaakstellingen

  download 2011000643.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De gemeentesecretaris geeft in de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen van 31 januari a.s. een presentatie van de stand van zaken in het realiseren van de bij de begroting voorgenomen bezuinigingen.

 6. Aanpassing verordening WMO e.d.

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. Het Advies van het WMO-beraad via bijgaande Informatienota ter kennis te brengen van de raadscommissie Samenleving.

  download 2011000707.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat in de Informatienota een redactionele aanpassing wordt doorgevoerd. De nota wordt hedenmiddag naar de raad verzonden.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 8, met dien verstande dat bij punt 3.5 de laatste zin van de Inleiding van de adviesnota wordt geschrapt.

 9. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat hij in onderhandeling is met de portefeuillehouder Wonen van de Stadsregio over een nieuw convenant voor woningbouwafspraken. Er komt daarin overigens geen boetebeding. 2. Wethouder Blankenberg zegt dat vanuit het bestuur van DCV is aangekondigd dat het hekwerk om het terrein op slot gaat, ter voorkoming van verdere vernielingen. Het college vraagt aandacht voor de consequenties ervan voor gemaakte parkeerafspraken met omwonenden. 3. Wethouder Prins doet verslag van de VNG-ledenraadpleging op 24 januari jl. over de inbreng richting kabinet om te komen tot een bestuursakkoord. De discussie concentreerde zich op de jeugdzorg en de WMO-budgetten. 4. Wethouder Aeyelts Averink geeft het college kennis van de uitslag van de nominatie voor de Publieksprijs Mooi Nederland van het project-Van Duyvendijk: het project is geëindigd op de 4e plaats en kreeg een 1e plaats in de categorie compacte stad. 5. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat de selectie van een bouwer voor het project-Van Duyvendijk succesvol is afgerond. Binnen afzienbare tijd kan ondertekening van een uitvoeringscontract plaatsvinden. 6. Het college ziet terug op een goede, drukbezochte, door Stimular georganiseerde, “energieavond”, op 20 januari jl. 7. De burgemeester polst het college over haar voornemen een vergunning te verlenen voor een evenement op 17 en 18 juni a.s. met als sluitingstijden achtereenvolgens 23.00 en 24.00 uur. De leden van het college reageren positief. 8. Naar aanleiding van een brief van het Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten van 19 januari 2011, spreekt het college uit geen meerwaarde voor Krimpen aan den IJssel te zien in deelname aan dit verband. Aan de raad wordt kennis gegeven van dit standpunt.

 11. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 25 tot en met maandag 31 januari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 12. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 13. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 14. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda’s van de portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Vervoer en BOC&M, beide te houden op 26 januari a.s., worden doorgenomen. Wethouder Prins woont de vergaderingen bij.