Agenda 24 mei 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
24-05-2011 12:00
Nummer:
22
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig:wethouder A. Prins. .

 1. Vervolg Bloemrijk en inzet buurtcoach

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Een projectsubsidie te verstrekken aan QuaWonen als bijdrage voor de inzet van een buurtcoach in Bloemrijk en De Nieuwe Vaart in 2011 (€ 9.000) en 2012 (€ 12.000) in het kader van het programma woonservice.2. Binnen het programma woonservice te laten monitoren hoe de inzet van de buurtcoach leidt tot de gewenste grotere samenhang en zelfsturing van bewoners in deze buurten en zo nodig bij te sturen3. Nieuw beleid woonservice te activeren voor 2011 en 20124. Het evaluatierapport 'Buren in Bloemrijk', dat door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is opgesteld naar de raad te sturen met bijgaande informatienota

  download 2011005046.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Programma Woonservice 2011-2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met het Programma Woonservice 2011-20122. In te stemmen met ondertekening van de instemmingsverklaring door wethouder Aeyelts Averink-Winsemius

  download 2011005047.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Opstellen business case EMK-terrein

  Samenvatting: Te besluiten om:1. het bureau Proge`re opdracht te verlenen voor fase 1 van het opstellen van een business case voor de (her)ontwikkeling van het EMK-terrein.

  download 2011005102.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Stedenbouwkundige randvoorwaarden IJsseldijk 330

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het bouwplan IJsseldijk 330;2. de stedenbouwkundige randvoorwaarden IJsseldijk 330 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

  download 2011005103.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. Evaluatie raadsvergadering

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 19 mei 2011.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geevalueerd.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 4.

 9. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 24 tot en met maandag 30 mei 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 10. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De wethouders Blankenberg en Aeyelts Averink doen verslag van de door het Ministerie van SoZa belegde bijeenkomst op 18 mei jl. te Maarssen over wijzigingen in de sociale verzekeringswetgeving. 2. De gemeentesecretaris doet verslag van de conferentie op 20 mei jl. te Driebergen van het Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten. 3. Hij meldt voorts dat hij met zijn Capelse collega afspraken heeft gemaakt over een onderzoek om te komen tot een shared servicecentrum voor beide gemeenten. 4. De burgemeester koppelt terug vanuit de vergadering van de Veiligheidsregio (themabijeenkomst) op 23 mei jl. 5. Wethouder Blankenberg brengt onder de aandacht van het college de brief aan Gedeputeerde Staten over een ontheffing van de Verordening Ruimte ten behoeve van een Rabobank vestiging langs de Krimpenerbosweg.

 11. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 12. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.