Agenda 24 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
24-01-2012 10:00
Nummer:
4
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins doet verslag van het bezoek dat hij op 23 januari jl. met wethouder Blankenberg bracht aan de bedrijven IHC en Hollandia. Onder andere is gesproken over de bereikbaarheid over water van de Stormpolder. 2. De gemeentesecretaris meldt, dat door de OR in de organisatie een digitale enquête zal worden gehouden naar het fenomeen Het Nieuwe Werken. De uitkomsten ervan zullen worden betrokken bij de visie die omstreeks de zomer aan het college wordt voorgelegd. 3. Voorts stelt hij het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces op weg naar de Metropoolregio, zowel waar het betreft de eigen organisatie als overall voor het gehele gebied. 4. De burgemeester zegt dat zij verwacht eind deze week te zullen worden uitgenodigd voor een beraad van de burgemeesters van de Krimpenerwaard. Onderwerp: de gemeentelijke herindeling, zulks in lijn met de afspraken met de Minister BZK van 16 januari jl. Het college bespreekt hetgeen in dit beraad mogelijkerwijs ter tafel gaat komen. 5. De burgemeesters stelt aan de orde de vacatures die in regionale verbanden zijn ontstaan als gevolg van het vertrek van mevrouw Aeyelts Averink. Het college doet aanbevelingen voor vervulling, welke via het Presidium aan de raad zullen worden aangeboden.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 4.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 24 januari 2012 tot en met maandag 30 januari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 8. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde. 

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd. Het raadsvoorstel over een proces voor een maatschappelijk debat over het aanbod van sociaal-maatschappelijke voorzieningen, wordt in enigszins aangepaste vorm ter agendering naar het Presidium gezonden.

 9. Aanpassing formatie SL 2012 ev
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De omvang van de formatie in concept op de aangegeven wijze te actualiseren met ingang van 1 januari 2012;De hiermee gemoeide extra kosten voor de functie beleidsmedewerker A (1 FTE) ad € 81.500,-- per jaar ten laste te brengen van het personeelsbudget voor afdeling Samenleving en in 2012 te dekken uit de vacatureruimte bij afdeling Samenleving; Vanaf 2013 e.v. komen de kosten ten laste van het saldo van de begrotingsuitkomsten.De resterende kosten voor de functie medewerker beleid advies en projecten B (1 FTE) voor de helft (0,5 FTE ad € 33.500,-- per jaar) ten laste te laten van de reserve Tijdelijke kosten personeel.Vanaf 2013 e.v. komen de kosten ten laste van het saldo van de begrotingsuitkomsten.Na het raadplegen van de OR het vorenstaande definitief vast te stellen.


   download 2012000580.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Subsidieverlening combinatiefunctie
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De termijn voor door uw college op 28 juni 2011 verleende subsidie aan stichting OPOCK te verlengen tot en met 31 december 2012.2. In afwijking op de aanvraag van stichting PCPO en met gebruikmaking van de hardheidsclausule de subsidie te verlenen voor de periode 1 november 2011 tot en met 31 december 2012.


   download 2012000573.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Subsidies Stichting The Future en Buurtvereniging Schilderswijk
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Stichting The Future, onder voorbehoud van vergunningverlening, een projectsubsidie van € 1.500,- te verlenen voor de organisatie van de jaarlijkse Buitenspeeldag 2012;Buurtvereniging Schilderswijk, voor 2012 een projectsubsidie van € 1.500,- te verlenen, als bijdrage in de kosten voor het organiseren van verschillende activiteiten.


   download 2012000578.doc

  Beslissing: Wethouder Hofstra gaat na of het voorgestelde subsidiebedrag voor Buurtvereniging Schilderswijk toereikend is voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

 12. Decembercirculaire 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 20112. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen


   download 2012000574.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Werf aan den IJssel
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. het voorontwerp bestemmingsplan 'Werf aan den IJssel' vast te stellen;2. het formele vooroverleg met de overlegpartners te starten;3. het voorontwerp vrij te geven voor inspraak op basis van de Inspraakverordening en de inspraaktermijn te bepalen op vier weken.


   download 2012000667.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-24-januari-2012/Lijst-van-stukken-24-januari-2012.html