Agenda 24 april 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
24-04-2012 10:00
Nummer:
18
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Hofstra refereert aan een geslaagd bezoek op 19 april jl. van raadsleden aan de werkzaamheden op het EMK-tertrein. Een businesscase moet inzicht gaan geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van een deel van het terrein. 2. Wethouder Hofstra schetst welke gevolgen de omschakeling van het jongerenbeleid van JJMH naar ambulant werk heeft voor o.a. de voorziening Big Bear. 3. De gemeentesecretaris meldt hoe het bezoek van de Commissaris van de Koningin aan onze gemeente op 7 juni a.s. in overleg met ambtenaren van de provincie wordt voorbereid. De CdK is beschikbaar om een uur eerder te komen met het oog op een bezoek aan het nieuwe gezondheidscentrum. 4. De burgemeester doet aankondiging van reorganisaties binnen de brandweer, met het oog op de realisering van de opgelegde bezuinigingen.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 4.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 24 april tot en met maandag 30 april 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg GROM en van Jeugdzorg c.a. beide op 26 april a.s. De overleggen worden bijgewoond door respectievelijk wethouder Blankenberg en wethouder Hofstra.

 8. Agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van 26 april 2012.

  Beslissing: Het college neemt kennis van de raadsagenda.

 9. Evaluatie werkwijze Onderhoud Kapitaalgoederen
  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten. Het stuk wordt niet aangeboden voor een presentatie in een informatieve commissie.

 10. Inkoop missie/visie en algemene inkoopvoorwaarden
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Missie en visie voor inkoop vast te stellen2. In te stemmen met de algemene inkoopvoorwaarden


   download 2012002176.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Stichting Kunstgrasaccommodatie Krimpen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:een principe-uitspraak te doen om te participeren in de Stichting Kunstgrasaccommodatie Krimpen aan den IJssel;uit te spreken, dat in het nieuw te vormen stichtingsbestuur de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd zal worden.


   download 2012002170.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Decentralisatie Jeugdzorg
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de startnotitie Decentralisatie Jeugdzorg Krimpen aan den IJssel vast te stellen en ter informatie te sturen aan de gemeenteraad.2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Programmaplan Decentralisatie Jeugdzorg, samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam 2012-20153. de startnotitie en het programmaplan ter kennis te brengen van WMO-adviesraad.


   download 2012002175.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Uitwerking motie schoolzwemmen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De raad voor te stellen de structureel nadelige effecten van de uitwerking van de motie van de raad over de voorgenomen bezuiniging op het schoolzwemmen ten laste te laten komen van de begrotingssaldi 2012 ev.


   download 2012002174.doc

  Beslissing: Wordt aangehouden. Het stuk wordt betrokken bij opstelling van de Voorjaarsnota.

 14. Project 'Muziek Op School' van de gemeentelijke muziekschool
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met het projectplan 'Muziek Op School' en de bijbehorende financie¨le onderbouwing.


   download 2012002179.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Ontwerpbestemmingsplan IJsseldijk 330
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. in te stemmen met de inspraak- en overlegreacties conform bijgevoegde inspraaknota;2. in te stemmen met de aanpassingen als gevolg van de ingediende reacties;3. het ontwerp bestemmingsplan IJsseldijk 330 vrij te geven voor de ter inzage legging als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening;


   download 2012002183.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-24-april-2012/Lijst-van-stukken-24-april-2012.html