Agenda 23 augustus 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
23-08-2011 09:00
Nummer:
35
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder A. Prins.

 1. Onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2012 voorlopig vast te stellen;2. Schoolbesturen in het overleg van 5 september 2011 in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen.

  download 2011007448.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Precariobelasting op kabels en leidingen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. niet over te gaan tot de invoering van precariobelasting op kabels en leidingen.

  download 2011007452.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. WEB: begroting Oliver 2011-2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met de ontwerpbegroting voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) voor het schooljaar 2011-20122. De gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met de ontwerpbegroting met betrekking tot de financie¨le bijdrage van de deelnemende gemeenten aan het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor 2011.

  download 2011007453.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Multifunctionaliteit gymzalen Krimpenerwaard College en korfbalvelden KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellen middelen ter beschikking te stellen om in het kader van de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in plaats van 3 gymzalen een sporthal te realiseren voor multifunctioneel gebruik;De raad voor te stellen middelen ter beschikking te stellen om in plaats van drie schoolsportvelden drie vervangende korfbalvelden ( 2 kunst- en 1 natuurgras) te realiseren voor multifunctioneel gebruik (ckv KOAG en Krimpenerwaard College) en voor ckv KOAG een nieuwe kantine en een (buiten)berging te realiseren en deze gebouwdelen te integreren in de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College;In overleg met het Krimpenerwaard College en ckv KOAG nadere afspraken vast te leggen over het bouwheerschap, de eigendom en het beheer van de sporthal, de onder 2 genoemde gebouwdelen en de aan te leggen velden;Kennis te nemen van het feit dat na realisering van de sporthal voor multifunctioneel gebruik de capaciteit aan gymzalen, sportzalen en sporthallen voor het onderwijsgebruik toereikend is. Voor het gebruik door de sportverenigingen wordt de capaciteit vooralsnog ook toereikend geacht, dit is een punt van nader overleg;Kennis te nemen van de voortgang in de voorbereidingen van een vervangende huisvesting voor Muziekvereniging Concordia / Big Band Krimpen;Kennis te nemen van de financie¨le consequenties zoals verwoord in de financie¨le paragraaf.

  download 2011007454.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande dat: 1. punt 5 van het voorgestelde besluit vervalt, alsmede de daarmee corresponderende tekst in paragraaf 5.1; 2. er wordt op ingezet om de vervangende korfbalvelden alle drie in kunstgras uit te voeren, waarvan de meerkosten worden verdisconteerd in de huurprijs; 3. met inachtneming van het bovenstaande wordt een raadsvoorstel opgesteld, in overleg met wethouder Blankenberg.

 5. Centrumontwikkeling

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. De stand van zaken rondom de centrumontwikkeling aan de hand van de verslaglegging van de overleggen van 16 mei en 15 juni met QuaWonen en de Crimpenhof. 2. De werkzaamheden van Goudappel Coffeng, die nodig zijn om een nieuwe stap te zetten in het proces voor de centrumontwikkeling.

  download 2011007456.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Onderzoek Jeugd- en jongerenwerk

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de offerte van NOORDAenCO van 16 augustus 2011. De kosten voor het onderzoek ten laste brengen van de post jeugd en jongerenwerk

  download 2011007461.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 7. Invulling theaterprogramma

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de voorgestelde invulling van het theaterprogramma.2. De raad te informeren over de invulling van het theaterprogramma.3. De raad voor te stellen de financie¨le consequenties in de begroting te laten verwerken.

  download 2011007463.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat de financiële verwerking plaatsvindt in de najaarsnota. De raad wordt bij raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld van het collegebesluit.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda van het Portefeuillehoudersoverleg Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu, op 24 augustus a.s., wordt doorgenomen. De wethouders Aeyelts Averink en Blankenberg zullen deze vergadering bijwonen.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van de voorbereiding voor de aanleg van een (tijdelijke) speelvoorziening nabij de Poldersedijk, waarvoor welwillende medewerking van de grondeigenaar, Bouwbedrijf Martens, is verkregen. 2. Wethouder Aeyelts Averink meldt, dat – in navolging van wat in Capelle is gebeurd – ook aan Krimpense raadsleden de mogelijkheid wordt geboden mee te denken over het profiel voor nieuwe bestuursleden van Stichting OPOCK. 3. De secretaris doet mededeling van het bezoek aan zijn collega’s van Ridderkerk (uitnodiging aan Ridderkerks college) en Nederlek (stand van zaken herindelingsproces Krimpenerwaard). 4. De secretaris meldt het programma voor het personeelsuitje op 15 september a.s. van 13.00 tot 22.00 uur. De kosten worden opgevangen binnen het reguliere personeelsbudget. 5. De burgemeester heeft op 20 augustus jl. het herontwikkelde winkelcentrum De Olm geopend en bij die gelegenheid begrepen dat winkeliers heel gelukkig zijn met het gerealiseerde terras. 6. Daaruit uitgenodigd, zal de gemeente op het komende oogstfeest in Kiskörös vertegenwoordigd zijn door de heren C.H. Kleinbloesem (tevens voorzitter Fonds 1813) en L.H. Vermeulen. De Landenkring Hongarije conferentie in Gödöllö, van 6 en 7 oktober a.s. wordt bijgewoond door wethouder Prins, alsmede door twee leden van het Fonds 1813.

 10. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 11. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 12. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 13. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt aan de hand van een notitie van het hoofd F&C kennis van de huidige stand van zaken in de begrotingsvoorbereiding. Volgende week ontvangt het college een tweede tussenstand. Het college spreekt uit dat, conform de Kadernota 2012, ingezet blijft worden op een sluitend begrotingsperspectief voor 2014 en 2015.

 14. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6, met dien verstande, dat: Punt 3.1: er gaat geen informatienota naar de raad.

 15. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 23 augustus tot en met maandag 29 augustus 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.