Agenda 22 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
22-05-2012 10:00
Nummer:
22
Aanwezig:
Aanwezig: Loco-burgemeester A. Prins, wethouder A. Hofstra en secretaris A. Boele. Afwezig: burgemeester L.M. Huizer en wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Hofstra doet verslag van zijn gesprekken met vertegenwoordigers van OPOCK en de Vrij School over nieuwbouw, in relatie tot de ontwikkeling van het project-Prinsessehof. De inzet is om nog voor de vakantieperiode ter zake knopen door te hakken. 2. Wethouder Prins maakt melding van zijn gesprek met wethouder Keuzekamp van Capelle aan den IJssel over eventuele onderlinge samenwerking tussen beide gemeenten op het gebied van maatschappelijke voorzieningen. In het najaar zullen beide wethouders elkaar rondom dit thema opnieuw ontmoeten. 3. De gemeentesecretaris doet verslag van de stand van zaken in het proces op weg naar de Metropoolregio. In een informatie commissie van 31 mei a.s. wordt de raadscommissie hierbij betrokken.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 22 mei tot en met maandag 28 mei 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Besproken wordt de agenda van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio op 23 mei a.s. Wethouder Prins zal deze vergadering bijwonen.

 7. Voortgang bezuinigingsmaatregelen leerlingenvervoer
  • Samenvatting:

   Te besluiten om: De raad via bijgaande raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van de voortgang met betrekking tot de bezuinigingsmaatregelen in het leerlingenvervoer.


   download 2012002442.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 8. Richtlijnen Wwb
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De richtlijnen volgens bijgevoegde concepten vast te stellen met ingang van de in het advies aangegeven data en deze via de gemeentelijke website beschikbaar te stellen.2. Het clientenplatform Wwb te informeren.


   download 2012002451.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. Uitvoering voorziening onderwijshuisvestingsprogramma 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:In te stemmen met het uitvoeringplan voor het vervangen van de dakbedekking van het schoolgebouw van obs De Paperclip;De vergoeding te bepalen op € 4.714,04 inclusief BTW.


   download 2012002446.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. RIB - Combinatiefuncties
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De gemeenteraad conform bijgaande raadsinformatiebrief over de combinatiefuncties te informeren.


   download 2012002443.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Beantwoording vragen Stem van Krimpen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De schriftelijke vragen van Stem van Krimpen conform concept te beantwoorden.


   download 2012002486.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-22-mei-2012/Lijst-van-stukken-22-mei-2012.html