Agenda 22 februari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
22-02-2011 09:00
Nummer:
8
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Jaarwerkplan 2011 N.V. MAK

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. Het jaarplan 2011 van N.V. Milieuservices AVR-Krimpen aan den IJssel

  download 2011001624.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Koopstromenonderzoek

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Deel te nemen aan de verdiepingsslag van het Randstad Koopstromenonderzoek 20112. De kosten ad ¿ 4.000 (exclusief BTW) te ramen op de post 434399/6310201 (economische zaken), dit te dekken uit de post onvoorzien en de raad dit middels een comptabiliteitsbesluit ter begroting te laten brengen.

  download 2011001626.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Zaak J. Bus e.a. - Geluidsceherm Holcim

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het onderzoeksrapport van DCMR Milieudienst Rijnmond d.d. 27 januari 2011 vast te stellen naar de effecten voor omwonenden van het geluidsscherm op de IJsseldijk 351-3552. Het rapport op grond van het bepaalde in artikel 8:51b van de Algemene wet bestuursrecht toe te zenden aan zowel de Rechtbank Rotterdam als aan de advocaat van J. Bus e.a. conform bijgaande brieven.

  download 2011001627.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Subsidie brede School 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:In te stemmen met het verlenen van de subsidies aan de schoolbesturen, zoals aangegeven in de tabel, ten behoeve van Brede School activiteiten.Eenmalig een bedrag van ¿ 16.653,- vanuit de nota ¿Ruimte voor Gezondheid 2008-2011¿ in 2011 in te zetten voor de activiteiten op scholen. Nieuw Beleid ¿Ontwikkeling Brede School¿ (¿ 53.607,- in 2011) via een administratieve wijziging beschikbaar te stellen voor de Brede school subsidies.

  download 2011001629.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Evenementenbeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Opinienota ""Naar een Krimpens Evenementenbeleid"" aan de gemeenteraad voor te leggen.

  download 2011001637.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat: a. het exclusief aan de raad wordt overgelaten de richting te bepalen, zodat het college geen voorkeur uitspreekt voor een na te streven scenario; b. de communicatie met en inbreng van de Krimpense burger nadrukkelijk aandacht behoeft, aangezien evenementenbeleid moet aansluiten bij (de karakteristiek van) de plaatselijke gemeenschap; c. in dit stadium een voorbehoud wordt gemaakt voor wat betreft de kosten, welke in de volgende fase van het proces zo gedetailleerd mogelijk in beeld worden gebracht; d. de inzet vanuit het alcoholbeleid een voorwaardelijke karakter moet krijgen bij de vergunningverlening voor evenementen. e. in het licht van het vorenstaande de tekst van de opinienota nog eens wordt gescreend.

 6. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5, met dien verstande dat: Punt 3.3: de redactie van de uitgaande brief wordt aangepast. Punt 3.5: in het besluit vervallen de woorden “met zes weken”.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 22 tot en met maandag 28 februari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg informeert het college over de voorgenomen fusie van PWS en Com.wonen. Het college besluit met een positief oordeel op deze fusie te reageren. 2. Wethouder Blankenberg kondigt aan dat hij met een aangepaste invulling van de bezuinigingstaakstelling op de uitgaven van de WWB komt, op 1 maart a.s. in het college en op 8 maart a.s. bij het Platform. 3. Wethouder Prins meldt het college wat hij heeft ondernomen naar aanleiding van de storing van de wisselstrook, 16 februari jl. Hij is met Capelle aan den IJssel in gesprek over een openstelling van de wisselstrook gedurende de nacht, hij bekijkt opnieuw de mogelijkheid tot het inzetten van externe verkeersregelaars en de afgesproken procedures worden tegen het licht gehouden. 4. Op voorstel van de portefeuillehouder besluit het college een persbericht te doen uitgaan over de feitelijke situatie met betrekking tot de uitval van openbare verlichting in de gemeente. 5. De gemeentesecretaris meldt dat hij op 25 februari a.s. een gesprek voert met de secretaris van de Stadsregio over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie. Afgesproken wordt dat volgende week binnen het college wordt gesproken over de brief van de provincie inzake de opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad.

 10. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1 en 2.

 11. Peuterseelzaalwerk en Voor en vroegschoolse educatie

  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 13. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 14. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal gehouden.