Agenda 21 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
21-02-2012 10:00
Nummer:
8
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van de voortgang in de ontwikkeling van het Project- Prinsessenhof. Onderzoek wijst uit dat een koopvariant voor de twee te realiseren scholen de voorkeur verdient. OPOCK steunt die conclusie; het bestuur van de Vrije School wordt er nog over geraadpleegd. Daarna komen de onderhandelingen met QuaWonen aan de orde. 2. De heer Prins meldt dat drie inschrijvingen zijn ontvangen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de stadsregio Rotterdam. 3. Hij doet voorts mededeling van de uitkomst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 15 februari jl. 4. Wethouder Hofstra doet verslag van een bestuurlijk overleg met JJMH over de ontwikkelingen van en nieuwe accenten in de aandacht en zorg voor jongeren. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. 5. Hij meldt voorts dat met Capelle aan den IJssel wordt afgestemd wanneer de begroting van OPOCK bij de beide gemeentebesturen aan de orde wordt gesteld. Overigens schrijft OPOCK weer in “zwarte” cijfers. 6. De gemeentesecretaris meldt dat de onderzoekers van de Holland Consulting Group op 22 februari a.s. hun eerste resultaten van het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met Capelle aan den IJssel zullen presenteren. 7. Voorts zegt hij, dat de Rotterdamse kring van gemeentesecretarissen op 23 februari a.s. bijeenkomt om te spreken over verdere stroomlijning van het proces voor de totstandkoming van de Metropoolregio.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 7.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 21 februari 2012 tot en met maandag 27 februari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Wonen op 22 februari a.s. Het overleg wordt bijgewoond door wethouder Blankenberg.

 8. Monitor ombuigingen 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. wanneer een ombuiging niet haalbaar blijkt, binnen de betreffende portefeuille een alternatieve oplossing te zoeken2. wethouder Prins aan te wijzen als bestuurlijk trekker van de ombuigingen3. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang.


   download 2012001255.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 9. Herontwikkeling locatie Van Duijvendijk
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:aan de raad voor te stellen om voor het project 'Werf aan den IJssel' de coo¨rdinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet Ruimtelijke Ordening toe te passen, omdat daarmee de besluitvorming over de realisatie van de gewenste situatie (ruimtelijk beleid) kan worden gestroomlijnd en versneld.


   download 2012001256.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-21-februari-2012/Lijst-van-stukken-21-februari-2012.html