Agenda 20 september 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
20-09-2011 10:00
Nummer:
39
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Vervolgfase ontwikkeling gemeentelijk monumentenbeleid

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de Monumentencommissie van Dorp, Stad en Land opdracht te geven om de volledigheid van de bestaande redengevende omschrijvingen, eventuele monumentwaardige interieurelementen en de volledigheid van de beschrijving van eventuele ensembles van de huidige 11 rijksmonumenten te onderzoeken en te beschrijven.

  download 2011008290.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raad wordt geïnformeerd bij raadsinformatiebrief.

 2. Startovereenkomst Prinsessenhof

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. de op 5 juli 2011 door partijen ondertekende startovereenkomst Prinsessenhof en de nadere uitwerking van het plan Prinsessenhof afwachten.

  download 2011008291.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raad wordt geïnformeerd bij raadsinformatiebrief.

 3. Handhavingbeleid kinderopvang

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het handhaving- en sanctiebeleid 2011 voor kinderopvang en peuterspeelzalen vast te stellen. 2. De mandatering aan de directeur van de afdeling Samenleving tot het uitvoeren van dit handhaving- en sanctiebeleid voort te zetten.3. De instellingen in Krimpen aan den IJssel voor kinderopvang en peuterspeelzalen te informeren over dit besluit.4. De gemeenteraad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

  download 2011008293.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Het college bereidt de raadsvergadering van donderdag a.s. voor. 2. Wethouder Blankenberg meldt dat er nu een formele reactie van de provincie ontvangen is op het nieuwbouwplan van de Rabobank. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten zich er over moeten uitspreken. 3. Wethouder Blankenberg zal B&W van Ouderkerk uitnodigen voor een collegebezoek aan onze gemeente. Daarbij zal o.a. worden gesproken over de concept-structuurvisie van onze buurgemeente. 4. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat woensdag jl. het verkoopcontract met Koudijs voor de ontwikkeling van de Van Duijvendijk-locatie is ondertekend. 5. Zij doet tevens kort verslag van een conferentie op donderdag jl. over de transitie in de jeugdzorg: er komen vele nieuwe taken op gemeenten af, waarvoor een geschikt regionaal uitvoeringsplatform moet worden nagestreefd. 6. De secretaris stelt voor de band met en tussen de ereburgers van onze gemeente te verstevigen, o.a. door het beleggen van en jaarlijks ontmoetingsmoment. Het college neemt dat over. 7. De burgemeester doet verslag van het Regionaal College Politiezaken, alsmede van het AB van de Veiligheidsregio, maandag jl. Daar is besloten de regionale Halt-bureaus in een groeimodel onder te brengen bij Halt Nederland. De raden worden hiervan in kennis gesteld. 8. Wethouder Prins doet mededeling van de vijfde en laatste tussenstand in de voorbereiding van de begroting 2012-2015. Volgende week komt de integrale begroting voor een eerste behandeling in het college.

 5. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 6. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 7. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 8. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de reactie van punt 9 in overeenstemming wordt gebracht met de reeds verzonden raadsinformatiebrief van 16 september 2011.

 9. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissing, genummerd 1.

 10. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 20 tot en met maandag 26 september 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.