Agenda 20 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
20-03-2012 10:00
Nummer:
13
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van het – samen met wethouder Prins – gevoerde overleg met het bestuur van DCV op 15 maart jl. over o.a. de financiële situatie van de vereniging. 2. Voorts meldt hij dat de in loopavond voor omwonenden van het project voor nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege voorspoedig verlopen is: de huidige versie van het ontwerp valt goed in de omgeving. 3. Tenslotte spreekt hij zijn waardering uit voor de wijze en inhoud van het ontvangst door Qua Wonen van leden van de raad en het college, op 15 maart jl. 4. Wethouder Hofstra meldt dat een aanpassing van het bouwplan voor de Werf van IJssel in voorbereiding is genomen, met het oog op de eisen van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap voor wat betreft de aan te houden afstand tot respectievelijk de rivier en de dijk. 5. Voorts meldt hij zijn opgedane goede ervaringen als wethouder voor onderwijs op de dag van de leerplicht, donderdag jl. 6. Wethouder Prins maakt melding van zijn gesprek, hedenmorgen, met het bestuur van de coöperatie Crimpenhof over de brandveiligheid in het winkelcentrum. 7. De gemeentesecretaris geeft informatie over de stand van zaken in het proces van de Metropoolregio, op weg naar de Metropooldag van 4 april a.s. 8. De burgemeester refereert aan de voor 21 maart a.s. geplande bestuurlijke rampenoefening. De wethouders vervullen daarbij de rol van waarnemer.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 4.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 20 maart 2012 tot en met maandag 26 maart 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 8. Concept-agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda voor de raadsvergadering van 22-03-2012.

  Beslissing: Het college neemt kennis van de concept-agenda.

 9. Gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard.
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de ontwikkelingen naar aanleiding van de brief van de Minister BZK aan de Tweede Kamer, dd. 13 maart 2012. Hedenmiddag gaan de burgemeesters van de zes Krimpenerwaard gemeenten met elkaar in gesprek over het verzoek van de Minister om te komen tot een gezamenlijke ambtelijke organisatie voor de K5 gemeenten.

 10. Intentieverklaring Balie
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de intentieverklaring waarin de samenwerking tussen de verschillende instellingen over de vorming van de balie in het nieuwe gezondheidscentrum wordt vastgelegd. 2. De heer A. Hofstra te machtigen de hierboven aangegeven intentieverklaring namens de gemeente Krimpen aan den IJssel te ondertekenen.


   download 2012001676.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Uitwerking motie Schoolzwemmen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2012-2013 te continueren voor leerlingen van groep 4 van het basisonderwijs;De duur van de zwemles van wekelijks 25 minuten, te wijzigen naar 20 weken per schooljaar van 45 minuten, alternerend om de week; Het leerlingenvervoer per bus te beperken tot de scholen die op een afstand van meer dan 1400 meter van de zwemaccommodatie liggen;Het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2012-2013 te gunnen aan de Snelle Vliet Touringcars BV uit Alblasserdam en de overeenkomst met de huidige vervoerder met ingang van 30 juni 2012 te bee¨indigen;De financie¨le gevolgen via een administratieve wijziging te verwerken;Voor het restant bezuinigingsstelpost een onderzoek te starten naar alternatieve bezuinigingsmogelijkheden. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.


   download 2012001675.doc

  Beslissing: Aan de raad wordt inzicht gegeven in wat het kost om te komen tot uitvoering van de raadsmotie: handhaving van schoolzwemmen voor kinderen in groep 4 van het basisonderwijs. Daarbij wordt aan de raad gevraagd zich uit te spreken of al dan niet daadwerkelijk tot handhaving van schoolzwemmen voor deze groep wordt overgegaan.

 12. Verlaging ijkpunten cluster Educatie binnen het Gemeentefonds
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Stichting Krimpenerwaard College middels bijgevoegde brief inzicht te geven in de gemeentelijke besteding van VO-middelen binnen het cluster Educatie . Af te zien van verdere inspanning richting ministerie van BZK ter mogelijke voorkoming van de voorgenomen verlaging ijkpunt cluster Educatie.


   download 2012001686.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Benoeming en beeindiging lid Wmo-beraad
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De regeling Wmo-beraad Gemeente Krimpen aan den IJssel 2012 met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 vast te stellen en de regeling Wmo-beraad van 30 januari 2007 in te trekken. 2. Het lidmaatschap van de heer L. Nieuwenhout als lid van het Wmo-beraad op eigen verzoek per 15 februari 2012 te bee¨indigen. 3. Het lidmaatschap van de heer A. Pool (secretaris) als lid van het Wmo-beraad op eigen verzoek per 1 april 2012 te bee¨indigen. 4. De heer Th. Bakker vanuit het Seniorenplatform met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 te benoemen als lid van het Wmo-beraad. 5. De heer H. van der Sijden per 1 maart 2012 te benoemen als secretaris van het Wmo-beraad.


   download 2012001683.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-20-maart-2012/Lijst-van-stukken-20-maart-2012.html