Agenda 20 december 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
20-12-2011 10:00
Nummer:
52
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg stelt het college op de hoogte van de zorgelijke gezondheidssituatie van Hans Butter, fractievoorzitter van de PvdA. 2. Voorts wordt op voorstel van wethouder Blankenberg besloten – gegeven de specifieke juridische situatie van de casus – tot een middeling in een planschadekwestie. 3. Wethouder Prins doet verslag van de vergadering van de Werkgroep Financiën uit de gemeenteraad, van 19 december jl. Mogelijk ligt het in het verschiet dat algemene beschouwingen voortaan gehouden worden ter gelegenheid van de Kadernota in plaats van de Begroting, dus in het midden van het jaar. 4. Hij geeft het college voorts kennis van zijn enthousiast makende ervaringen bij de opening van het Digitaal Aangifteloket in het plaatselijk politiebureau, op 16 december jl. . 5. Wethouder Aeyelts Averink zegt met het veel voldoening terug te zien op haar afscheid als wethouder tijdens zowel de bijzondere raadsvergadering als de receptie, op achtereenvolgens 15 en 16 december jl. Zij bedankt een ieder die daaraan een bijdrage geleverd heeft. 6. De gemeentesecretaris meldt, dat op 19 december jl. het nieuwe Intranet in bedrijf is genomen. Voortaan wordt bij het opstarten van de computer vanaf de werkplek de homepage van Intranet getoond.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerde 1 tot en met 5.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 20 december 2011 tot en met maandag 2 januari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er zijn in de komende weken geen vergaderingen in stadsregionaal verband.

 8. Evaluatie raadsvergadering
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 15 december 2011.

  Beslissing: De raadsvergadering – afscheidsraad wethouder Aeyelts Averink – wordt als zeer geslaagd ervaren.

 9. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. een procesvoorstel te doen voor het voeren van een politieke discussie over het gewenste en financieel solide aanbod van sociaal-maatschappelijke (basis)voorzieningen in onze gemeente.


   download 2011011073.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met inachtneming van enkele redactionele aanvullingen.

 10. Indexering gemeenschappelijke regelingen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met een indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen van -/- 0,10%, inclusief taakstelling ad 1,00 %.2. In te stemmen met een afwijkende brief voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond3. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrieven door de gemeente Vlaardingen4. De conceptbrief tevens te verzenden aan gemeenschappelijke regelingen die niet centraal worden aangeschreven5. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.


   download 2011011093.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Nota Strategische Beleidscommunicatie
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De nota Strategische Beleidscommunicatie 2012-2014 vast te stellen.


   download 2011011072.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Van de essentie van het nieuwe communicatiebeleid wordt kennis gegeven aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief.

 12. Vaststelling archeologische beleidskaart
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de gemeenteraad voor te stellen de archeologische verwachtingen- en beleidskaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen.


   download 2011011068.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Educatie middelen 2011
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De educatieve middelen uit het participatiebudget 2011 voor de opleidingencentra, in het kader van de Wet participatiebudget, vast te stellen op ¿ 170.011.2. ¿ 84.709 van dit bedrag aan te wenden voor de inkoop van basiseducatie en de daarmee samenhangende voorzieningen bij Zadkine Educatie en ¿ 85.302 te bestemmen voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs conform de afspraken daarover in het Oliver..


   download 2011011065.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 14. Vaststelling bestemmingsplan Memlinghof
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Memlinghof vast te stellen volgens bijgevoegd raadsvoorstel.2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.3. Overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vast te stellen op grond van de Wet Geluidhinder.


   download 2011011075.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 15. Brandveiligheidsvoorzieningen OPOCK
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:De aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen te vergoeden en de vergoeding te bepalen op ¿ 188.910,-


   download 2011011069.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 16. Verandertraject Werk en Inkomen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Verandertraject Werk en Inkomen (fase 1); 2. In te stemmen met de start van de pilot (werken met behoud van uitkering in het) ¿Groen¿ in samenspraak met de afdeling ruimte (openbare werken) voorjaar 2012 (fase 2);3. In te stemmen met een onderzoek naar vervolginrichting pilot controle op maat in 2012 (fase 2) en hiervoor een budget voor inkoop van sociaal rechercheurs van ¿ 60.000 (inclusief niet compensabele Btw) beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de post ¿Kosten bijstandsverlening¿;4. Het WWB-platform op de hoogte te stellen van de tussenevaluatie en de planvorming in fase 2.


   download 2011011176.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-20-december-2011/Lijst-van-stukken-20-december-2011.html