Agenda 2 augustus 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
02-08-2011 09:00
Nummer:
32
Aanwezig:
Aanwezig: Loco-burgemeester A. Prins, wethouder J.H. Blankenberg en loco-secretaris H.S. Prins . Afwezig:. burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele

 1. Grondwaterzorg

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de gemeenteraad voor te stellen om een visie en beleidsdoelen vast te stellen ter uitvoering van de wettelijke inspanningsverplichting die de gemeente heeft om de grondwaterstanden zoveel mogelijk te beheersen;2. de concrete maatregelen en de kosten daarvan op te nemen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) dat in 2013 zal worden opgesteld;3. vooruitlopend daarop (zo nodig) al concrete maatregelen te nemen om de grondwaterstand te beheersen.

  download 2011006994.doc

  Beslissing: Conform advies wordt besloten. Aan beslispunt 3. wordt toegevoegd: ten laste van herstratingsplannen.

 2. Rondvraag

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Blankenberg doet verslag van zijn werkzaamheden als loco-burgemeester tijdens een bijeenkomst van de veiligheidsstaf op 27 juli j.l. in verband met een storing in het telefoonnet van KPN (GRIP 4).

 3. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissing.

 5. Uitnodigingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: Van de uitnodiging wordt kennis genomen.

 6. Besluitenlijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 juli 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. Lijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 2. De uitgaande brief onder punt 3.2. wordt in overleg met wethouder Blankenberg aangepast.

 8. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 2 augustus tot en met maandag 8 augustus 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.