Agenda 19 juni 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
19-06-2012 10:00
Nummer:
26
Aanwezig:
Aanwezig: loco-burgemeester J.H. Blankenberg, wethouder A. Hofstra en secretaris A. Boele. Afwezig: burgemeester L.M. Huizer en wethouder A. Prins

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Hofstra doet verslag van zijn werkbezoek aan de Rotterdamse bibliotheek: samen met de Capels-Krimpense bibliotheek vindt een oriëntatie plaats op toekomstige ontwikkelingen. 2. Voorts meldt hij, dat met de Rijksmonumentendienst en de Welstandscommissie gesproken is over de verplaatsing van het rijksmonument (een van de loodsen) op de locatie IJsselwerf. 3. De gemeentesecretaris meldt dat tijdens een overleg van de burgemeesters van de 24 gemeenten van de Metropoolregio is besloten tot de oprichting van een bestuursforum, dat de opdracht krijgt om het proces zo goed mogelijk te faciliteren. Afgesproken wordt dat in de volgende B&W-vergadering besloten wordt wie daarin namens onze gemeente gaat participeren. 4. Voorts zegt hij, dat de zojuist beschikbaar gekomen juni-circulaire over het Gemeentefonds is doorgerekend. Voor onze gemeente leidt dat tot een aanmerkelijk structureel nadeel, circa 7 ton op jaarbasis. Afgesproken wordt hierover in de komende B&W-vergadering door te spreken. 5. Wethouder Blankenberg meldt dat de gemeenten aan de oostflank van Rotterdam (Krimpen, Capelle en Prins Alexander) in gesprek zijn om te komen tot een “dashboard” over woningbouwontwikkelingen en -afspraken. Krimpen en Prins Alexander nemen hierin de leiding. 6. Voorts meldt hij dat hedenmorgen in een bestuurlijk-ambtelijk overleg is gesproken over de ambities voor een brede school in het project-Prinsessehof. Afgesproken is dat nu eerst een zorgvuldige analyse van leerlingenprognoses en -stromen zal worden gemaakt, alvorens de gemeente definitief haar positie in dit project op het punt van scholennieuwbouw bepaalt. In augustus/september kan die analyse beschikbaar zijn. De diverse partijen zullen op het juiste moment hierover worden geïnformeerd. 7. Tenslotte geeft hij informatie over het gesprek dat de burgemeester met de voorzitter van de Stichting Gezondheidscentrum heeft gevoerd over de bouwplannen voor een nieuw Krimpenerwaardcollege. Medio volgende week zal een brief naar de stichting uitgaan.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 4. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 5. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 19 juni tot en met maandag 25 juni 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het portefeuillehoudersoverleg GROM van 21 juni a.s. Wethouder Hofstra zal deze vergadering bijwonen.

 7. Staat inzake het verstrekken en garanderen van hypothecaire leningen
  Samenvatting:

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 2012001.

 8. Evaluatie raadsvergadering
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de vergadering van de gemeenteraad van 14 juni 2012.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 9. Reactie op motie invoeren blipvert
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:Naar aanleiding van een motie van Groenlinks de gemeenteraad door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de Blipvert en de invoering om de hierin genoemde redenen af te wijzen.


   download 2012002735.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Intern controleplan 2012

  Beslissing: Conform advies besloten.

 11. Verscherpte energie eisen bij nieuwbouw
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met het concept convenant ‘Verbeteren Energieprestatie Nieuwbouw’2. Akkoord te gaan met het mandateren van wethouder A. Hofstra om namens de gemeente het regionale convenant ‘Verbeteren Energieprestatie Nieuwbouw’ te ondertekenen op 4 oktober


   download 2012002739.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 12. Definitief besluit aanpassing InV
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De betreffende medewerkster een definitief besluit toe te sturen


   download 2012002736.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 13. Rapportage onderzoek 213a
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de rapportage met bijlage en de daarin beschreven bevindingen.2. De aanbevelingen uit de rapportage over te nemen.


   download 2012002738.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.