Agenda 19 april 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
19-04-2011 09:00
Nummer:
16
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele. Afwezig: wethouder J.H. Blankenberg

 1. Nieuwbouw en renovatie riooleindgemalen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de nieuwbouw van het riooleindgemaal Lansing en renovatie riooleindgemaal Moderato2. Garant te staan voor de benodigde bouwkosten voor nieuwbouw gemaal Lansing in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard3. Het benodigde krediet van in totaal € 1.577.000 middels een comptabiliteitsbesluit door de raad beschikbaar te stellen en af te schrijven in respectievelijk 40 en 25 jaar en de afschrijvingslasten daarvan vanaf 2013 ten laste te brengen van de rioleringsexploitatie.

  download 2011004010.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Projectplan nieuw beleidsplan Wmo

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Instemmen met het projectplan voor het ontwikkelen van het Nieuw beleidsplan Wmo 2012-2015 inclusief de daarvoor eenmalig benodigde middelen (€ 19.308,-). 2. Het Wmo beraad over het projectplan te informeren.

  download 2011004014.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 5. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing:

  Het college neemt door de agenda’s van:

  • het portefeuillehoudersoverleg BOC&M van 20 april 2011;
  • het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en vervoer van 21 april 2011;
  • het bestuurlijk overleg Jeugdzorg c.a. van 21 april 2011.

  De overleggen worden bijgewoond door achtereenvolgens de wethouders Prins en Aeyelts Averink.

 6. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 7.

 8. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De gemeentesecretaris doet verslag van de vergadering van de ambtelijke werkgroep Financiën van 15 april jl. waarin gesproken is over de voorbereiding voor de Voorjaarsnota 2011 en de Kadernota 2012. Er is sprake van een aanzienlijk financieel probleem. Het proces om te komen tot vaststelling van laatstgenoemde nota wordt enigszins aangepast. 2. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat zij in gesprek is met Concordia over een nieuwe huisvesting als straks de nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege geen onderdak meer biedt aan deze vereniging. 3. De burgemeester brengt ter sprake de jumelage met Kiskörös. Afgesproken wordt dat onze gemeente gaat deelnemen aan een congres in het najaar van gemeenten die een stedenband met een Hongaarse gemeente hebben. Wethouder Prins neemt dit onder zijn hoede. 4. De burgemeester zegt dat zij op 14 april jl. haar eerste halfjaargesprek heeft gevoerd met de kabinetschef van de Commissaris van de Koningin. 5. De burgemeester meldt dat zij op 14 april jl. met het Presidium heeft gesproken over een nieuwe vergaderwijze van de raad. Nog voor het zomerreces wordt een hierop gerichte themabijeenkomst belegd.

 10. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 19 april tot en met maandag 25 april 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.