Agenda 18 oktober 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
18-10-2011 10:00
Nummer:
43
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele. Afwezig:wethouder J.H. Blankenberg.

 1. Stoppen met de broodjesservice

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Per 1 januari 2012 te stoppen met de faciliteit broodjesservice.

  download 2011009160.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Ontwerp-Kadernota OV

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. het door de Stadsregio opgestelde ontwerp van de Kadernota Openbaar Vervoer

  download 2011009161.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Reactie op concept RUVV 2011-2015

  Samenvatting: Te besluiten om:1. het dagelijks bestuur van de Stadsregio een reactie te sturen op het concept van de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeer en Vervoer 2011-2015

  download 2011009162.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Planning Beheer Buitenruimte 2012-2021

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met de nieuwe integrale planning voor het beheer van de buitenruimte voor de periode 2012-2021 en de bijbehorende financie¨le vertaalslag.2. Door middel van een informatiebrief de raad te informeren.

  download 2011009168.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Samenwerking met Capelle aan den IJssel

  Samenvatting: Kennis te nemen van:1. het verslag van de 'Markt van Vraag en Antwoord' over intergemeentelijke samenwerking die op 5 oktober in Capelle aan den IJssel heeft plaatsgevonden.

  download 2011009174.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Bezuiniging schoolzwemmen

  Samenvatting: In principe te besluiten om:Het busvervoer voor het schoolzwemmen per 1 augustus 2012 te bee¨indigen.De inhoud van het schoolzwemmen te wijzigen van Zwem-ABC lessen naar ‘Natte gymnastiek’.De doelgroep te wijzigen van groep 4 naar groep 7.De duur van de zwemles van wekelijks 24 minuten, te wijzigen naar 20 weken per schooljaar van 45 minuten (half schooljaar).De leerlingen lopend of op de fiets naar het zwembad te laten gaan en het fietsen te combineren met de verkeersveiligheidsles.

  download 2011009177.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 7. Parkmanagement Krimpen

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De raad door middel van een informatiebrief te informeren over het faillissement van Parkmanagement Krimpen.

  download 2011009189.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 9. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 10. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 11. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 12. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 18 oktober tot en met maandag 24 oktober 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 13. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins meldt dat hij een onderhoud heeft gehad met de Winkeliersvereniging Crimpenhof. Tevens doet hij terugkoppeling van een gesprek met de portefeuillehouders Verkeer van Ridderkerk en Nederlek over een veerverbinding over de Nieuwe Maas, als voorzien in de plannen van Rotterdam Vooruit. 2. Wethouder Aeyelts Averink meldt dat vanuit de raad van Capelle aan den IJssel het signaal gekomen is dat er geen goedkeuring wordt verleend aan de recent voorgestelde statutenwijziging van Stichting OPOCK. Op de consequenties hiervan voor de Krimpense besluitvorming komt zij komende week terug. 3. De gemeentesecretaris doet verslag van zijn gesprek met de gemeentesecretaris van Rotterdam over het proces om te komen tot de vorming van een Metropoolregio, omvattende het gebied van de bestaande stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden. 4. De burgemeester meldt dat zij op 20 oktober a.s. een functioneringsgesprek voert met de fractievoorzitters, zulks met het oog op haar aanstaande eenjaarsgesprek met de Commissaris van de Koningin.

 14. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissing, genummerd 1.