Agenda 18 januari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
18-01-2011 09:00
Nummer:
3
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Beslissing op bezwaarschriften

  Samenvatting: Te besluiten om:Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, de volgende bezwaarschriften ongegrond te verklaren: het bezwaarschrift namens Wijnhuis Den Boer; het bezwaarschrift namens Kapsalon Modern; het bezwaarschrift namens Van Buuren Bloemsierkunst het bezwaarschrift namens Boekhandel Kamerbeek/Kamerbeek kado-feest en hobby; het bezwaarschrift dat Huurdersvereniging Crimpenhof namens een aantal winkeliers heeft ingediend (zie namenlijst bij bezwaarschrift) Het bezwaarschrift namens Restaurant Lok Sun niet-ontvankelijk te verklaren in ver- band met overschrijding van de bezwarentermijn zonder dat is aangetoond dat sprake is van bijzondere omstandigheden.

  download 2011000393.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Grondkosten Lansingh-Zuid locatie 8a

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de grondkosten voor locatie Lansingh-Zuid 8a (het appartementengebouw) met ¿ 100.000,- te verlagen ten behoeve van de realisering van 15 betaalbare huurappartementen;2. aan deze grondprijsverlaging de voorwaarde te verbinden dat de bouw van het appartementengebouw voor de zomervakantie van 2011 van start gaat;3. QuaWonen schriftelijk van uw besluit in kennis te stellen.

  download 2011000396.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Herindelingsadvies Krimpenerwaard

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de brief van de Minister van BZK a.i. aan GS van de provincie Zuid-Holland inzake uitstel besluitvorming over de herindelingsadviezen Goeree-Overflakkee en Krimpenerwaard;2. De Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van de brief van de Minister van BZK a.i.

  download 2011000399.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Stemdistricten en stembureauleden

  Samenvatting: Te besluiten om:1. voor de Provinciale Staten verkiezingen op 2 maart 2011 achttien stemdistricten vast te stellen en achttien stemlokalen aan te wijzen zoals op de bijgevoegde sterktelijst is aangegeven;2. 72 stembureauleden en vier reserve stembureauleden te benoemen voor de bemensing van de achttien stembureaus zoals op de bijgevoegde lijst is aangegeven;3. 36 tellers en elf reserve tellers te benoemen zoals op bijgevoegde lijst is aangegeven die het hoofd van de afdeling Publiekscentrum op de achttien stembureaus kan inzetten; 4. het hoofd van de afdeling Publiekscentrum te machtigen voorkomende zaken op het terrein van de bemensing van de stembureaus zelfstandig af te doen.

  download 2011000401.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Bedrijfsbezoeken in 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de lijst van bedrijfsbezoeken door het college van burgemeester en wethouders in 2011 vast te stellen.

  download 2011000403.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Staat van beslissingen P&O

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen Personeel en Organisatie.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 1, 2 en 3.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 18 tot en met maandag 24 januari 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet verslag van de wateroverlast aan de Lekdijk, ter hoogte van de DCV-velden, en de acties die hij ondertussen heeft ondernomen. 2. Wethouder Blankenberg zegt dat hij op 20 januari a.s. overleg voert met de heer Karssen, portefeuillehouder Wonen van de Stadsregio, over de totstandkoming van een nieuw woningbouwconvenant. Speciale aandacht zal hij dan vragen voor de uitvoering van het boetebeding in het huidige convenant. 3. Wethouder Prins meldt dat in een overleg op 17 januari jl. tussen bestuurders van de provincie en de stadsregio geen groen licht is gegeven voor het project van een nieuwe Rabobank op de locatie langs de Krimpenerbosweg. Afgesproken wordt, dat de burgemeester en de portefeuillehouders economische zaken en ruimtelijke ordening in contact treden met hun respectievelijke provinciale en regionale collega’s, teneinde een formeel afwijzingsbesluit te voorkomen. 4. De secretaris en de burgemeester doen verslag van de besprekingen met hun Capelse collega’s op achtereenvolgens 14 en 17 januari jl. 5. De burgemeester meldt dat zij op 5 januari jl. een introductiegesprek heeft gevoerd met de burgemeester van Rotterdam. Bij die gelegenheid heeft de heer Aboutaleb gesproken over initiatieven die worden ondernomen om te komen tot invulling van de kabinetsvoornemens op het punt van de bestuurlijke organisatie van de Randstad. 6. De burgemeester brengt naar voren wat zij vanuit haar portefeuille Veiligheid heeft ondernomen in de nasleep van de Moerdijk-brand. Een bericht daarover is op de gemeentelijke website geplaatst.

 9. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 10. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: De agenda's van het portefeuillehoudersoverleg Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu, alsmede van de stuurgroep Klimaat – beide op 20 januari a.s. – worden doorgenomen. Wethouder Aeyelts Averink woont de vergaderingen bij. Op diezelfde datum komt het portefeuillehoudersoverleg Jeugd bijeen. Daarvoor is echter geen agenda ontvangen.

 11. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is voor deze vergadering geen staat aangeboden.

 12. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 13. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 7.