Agenda 17 mei 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
17-05-2011 12:00
Nummer:
21
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Bodemfunctiekaart

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de bodemfunctiekaart Krimpen aan den IJssel vast te stellen

  download 2011004829.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Voorlopig bestuursakkoord VNG

  Samenvatting: Te besluiten om:Kennis te nemen van het bijgevoegde voorlopige onderhandelaarsakkoord.Gelet op de gevolgen voor de gemeenten –in afwachting van standpuntbepaling door de Tweede Kamer en door het VNG-bestuur na de ledenraadpleging- op 8 juni a.s.- de raad voor te stellen voorlopig nee te stemmen, tenzij voldoende waarborgen worden gecree¨erd ter afdekking van de financie¨le risico’s van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV).

  download 2011004858.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Er gaat per heden een raadsinformatiebrief met het standpunt van B&W naar de raad.

 3. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.

 4. Kadernota 2012

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college wijdt een eerste bespreking aan de conceptnota. De finale behandeling komt aan de orde in een extra B&W-vergadering van 6 juni a.s. Er worden werkafspraken gemaakt voor de komende weken, teneinde te komen tot een sluitend perspectief voor het jaar 2015.

 5. Evaluatie commissieronde

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de commissieronde.

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd.

 6. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 17 tot en met maandag 23 mei 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Concept-agenda raad

  Samenvatting:

  De burgemeester legt ter kennisneming voor de agenda en lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 19 mei 2011.

  Beslissing: De agenda wordt doorgenomen.

 9. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. De raadsvergadering van 19 mei a.s. wordt voorgesproken. Er is per heden een nieuwe versie van het ontheffingsverzoek richting GS ten behoeve van de vestiging van een Rabobank naar de raad verzonden. De beantwoording van schriftelijk ingediende vragen naar aanleiding van het jaarverslag 2010 worden door de betreffende portefeuillehouders ter hand genomen. 2. Wethouder Prins koppelt terug vanuit het bestuurlijk overleg Rotterdam Vooruit van 11 mei jl.: de concept-structuurvisie heeft geen wezenlijke aanpassingen ondergaan.

 10. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 11. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 12. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.