Agenda 17 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
17-01-2012 10:00
Nummer:
3
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg doet mededeling van het positieve verloop van de vergadering van de Commissie Ruimte van Provinciale Staten, op 10 januari jl., over het bouwplan van de Rabobank aan de Krimpenerbosweg. 2. Voorts geeft hij het college kennis van de ondernomen activiteiten met betrekking tot de bouwkundige situatie van het kerkgebouw in de Molukse wijk. Het college besluit het voornemen uit te spreken het gebouw tijdelijk te sluiten (zie verder agendapunt 11). 3. Wethouder Blankenberg zegt dat hij gesproken heeft met de eigenaar van het kantoorgebouw Hollandia in de Stormpolder over het toekomstige gebruik ervan. Naar aanleiding daarvan filosofeert het college over de vraag wat (op termijn) dit gebouw zou kunnen betekenen voor de huisvestingsbehoefte van de gemeentelijke organisatie. 4. Wethouder Hofstra meldt dat hedenmorgen overleg heeft plaats gevonden met het Krimpenerwaardcollege over een eerste en dus voorlopige raming van de kosten van nieuwbouw. Afgesproken wordt dat een nadere analyse wordt gemaakt van een geraamd tekort, alsmede van eventuele oplossingsrichtingen. 5. De gemeentesecretaris brengt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces op weg naar de Metropoolregio, in het bijzonder waar het betreft de rol van de gemeentesecretarissen. 6. De burgemeester doet verslag van de nazit van de zes Krimpenerwaard burgemeester met de Minister BZK, op 16 januari jl., over het vraagstuk van de gemeentelijke herindeling. Een document over een mogelijke oplossing wordt door het ministerie een dezer dagen ter becommentariëring naar elk van de gemeenten gezonden. 7. Tenslotte meldt de burgemeester, dat het college morgen een lunchbespreking heeft met het college van Ouderkerk, specifiek gericht op de Ruimtelijke Structuurvisie van deze buurgemeente en de consequenties ervan voor Krimpen aan den IJssel.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 6.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 17 januari tot en met maandag 23 janauari 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 8. Proces kadernota 2013
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met het procesvoorstel voor de kadernota 20132. In te stemmen met de rapportageaanpak van de ombuigingen 20123. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen


   download 2012000396.doc

  Beslissing: Conform advies besloten, met dien verstande, dat in het proces op weg naar vaststelling van de Kadernota ook een informatieve commissie wordt ingepland.

 9. Evaluatie 15 jaar Krimpense Biesbosch
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. Kennis te nemen van het rapport 'Krimpense Biesbosch & Deltadynamiek', bestaande uit evaluatie 15 jaar functioneren Krimpense Biesbosch (deel 1) & verkenning van wonen en werken aan getijdenwater (deel 2);2. in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport;3. te starten met de uitwerking van de aanbevelingen, zoals omschreven op de pagina's 3 en 4 van het rapport;4. in dat kader met het Zuidhollands Landschap orie¨nterend overleg te voeren en mede op basis daarvan in beeld brengen of en hoe de aanbevelingen voor de Krimpense Biesbosch kunnen worden geconcretiseerd;5. H2Ruimte opdracht te verstrekken voor het onderzoeken van mogelijkheden voor deltadynamiek wonen op buitendijkse locaties in Krimpen aan den IJssel.6. De kosten, ¿ 18.000,- ex BTW voor 50% ten laste van de toegekende Mooi Nederland subsidie en voor 50% ten laste van het budget Voorbereidingskosten grondexploitatie 2012 te brengen.


   download 2012000374.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Subsidiebeleidsregels 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De concept subsidiebeleidsregels 2012 voor inspraak vrij te geven.


   download 2012000377.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Van dit onderwerp wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.

 11. Molukse kerk
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. de burgemeester te verzoeken in verband met het aangetroffen asbest gebruik te maken van haar bevoegdheid ex art. 174 Gemeentewet om het kerkgebouw van de Molukse gemeenschap te sluiten tot het acute gevaar is weggenomen. 2. in te stemmen met verzending van bijgaande brief aan de kerkvoogdijraad, inhoudende het kenbaar maken van het voornemen tot sluiting van het kerkgebouw in verband met het aangetroffen asbest.


   download 2012000509.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-17-januari-2012/Lijst-van-stukken-17-januari-2012.html