Agenda 16 augustus 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
16-08-2011 09:00
Nummer:
34
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Verkennende studie P+R Krimpen aan den IJssel

  Samenvatting: Te besluiten om:1. kennis te nemen van de verkennende studie P+R Krimpen aan den IJssel2. een voorstel om voor de inzet van social media om meer te weten te komen over verplaatsingsmotieven c.a. af te wachten

  download 2011007261.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Vaststelling 1e tranche budgetsubsidies 2010

  Samenvatting: Vaststelling 1e tranche budgetsubsidies 2010

  download 2011007266.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Aanpassing bijstandsbeleid c.a.

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2012 aan te passen door wijziging van de richt- lijnen;2. De maximale inkomenseis voor de minimaregelingen; bijzondere bijstand, voorzieningen- fonds en de collectieve ziektekosten te stellen op maximaal 110% van het sociaal minimum;3. Voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering met ingang van 1 januari 2012 gebruik te maken van het (Trias) VGZ-Gemeentepakket compleet en dit pakket aan te merken als voorliggende voorziening voor de ziektekosten;4. De vergoeding voor het wettelijke eigenrisico met ingang van 1 januari 2012 te bee¨indigen omdat het niet langer toegestaan is om deze kosten te vergoeden;5. De gemeentelijke bijdrage in de kosten van de aanvullende verzekeringen tot 2015 verder af te bouwen naar een vergelijkbaar vergoedingenniveau als dat van de omliggende gemeenten;6. Het WWB-platform te vragen advies uit te brengen; 7. De raad te informeren over de invulling van de stelposten en over de aanpassingen van het minimabeleid.

  download 2011007267.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raad wordt bij raadsinfornatiebrief op de hoogte gesteld, waarin in het bijzonder de relatie van dit onderwerp met het gestelde in de Kadernota, als,mede met het debat daarover in de raad van 30 juni jl. wordt beschreven.

 4. Centrum voor Jeugd en Gezin (BDU)

  Samenvatting: Te besluiten om:1. het besluit van het stadsregionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd inzake de frictiekostenals gevolg van de overdracht van de taken jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar CJG Rijnmond te bevestigen en deze kosten ten laste van de Brede Doeluitkering CJG te brengen.2. De volgende kosten extra ten laste van de Brede Doeluitkering CJG te brengen:- de extra huurkosten van het Kortlandgebouw tbv het CJG; - de kosten algemeen jeugdbeleid, opvoedondersteuning (incl. uitbreiding opvoedingsondersteuning) en schoolmaatschappelijk werk.3. CJG Rijnmond toestemming te verlenen de inrichtingskosten voor het CJG in het nieuwe gezondheidscentrum te financieren uit de reserve JGZ.4. De gemeenteraad te informeren over de besteding van de Brede Doeluitkering CJG aan de hand van bijgaande informatienota.

  download 2011007268.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief, waarin beknopt de financiële implicaties van dit onderwerp (een eenmalig en structureel voordeel) worden beschreven.

 5. Subsidiebeleid 2012 e.v.

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De inspraaknotitie vast te stellen2. De Algemene Subsidieverordening 2012 en het subsidiebeleidskader 2012 aan de raad aan te bieden ter definitieve vaststelling.

  download 2011007271.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Vervanging Afstemmingsverordening 2004

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De Raad voor te stellen de Afstemmingsverordening opnieuw vast te stellen, dit in verband met enige wetswijzigingen, gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel b en artikel 18 Wet werk en bijstand (WWB) en aanscherping van de afstemming, conform bijgaand concept. 2. De Raad voor te stellen eveneens de Maatregelenverordening WIJ vast te stellen, conform bijgaand concept.3. Het Platform WWB om advies te vragen.

  download 2011007272.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 16 augustus tot en met maandag 22 augustus 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Lijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5. Punt 6 wordt aangehouden.

 9. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 10. Rondvraag

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt kennis van de recente ontwikkelingen in het dossier van de herindeling van de Krimpenerwaard. De burgemeester meldt, dat zij in de richting van de pers heeft gezegd dat onze gemeente geen betrokkenheid heeft bij het verzoek van de gemeenten Bergambacht en Nederlek aan Gedeputeerde Staten om intrekking van het provinciale herindelinsgadvies.

 11. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 12. Besluitenlijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2011.

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2011.

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 juli 2011.

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2011.

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 augustus 2011.

  Beslissing: De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en daarmee de genomen besluiten – voor zover die tot stand kwamen bij een onvoldoende bezetting van het college – bekrachtigd.

 13. Uitnodigingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.