Agenda 15 november 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
15-11-2011 10:00
Nummer:
47
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Nota's Wmo en gezondheidsbeleid 2012-2015

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De inspraaknotitie Wmo en gezondheidsbeleid 2012-2015 vaststellen en ter kennisname van de raad te brengen. 2. De raad voor te stellen de beleidsnota ""Samen verder"" Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 3. De raad voor te stellen de Nota lokaal gezondheidsbeleid ""Samenwerken voor gezondheid"" 2012-2015 vast te stellen. 4. De nota’s voor advies voor te leggen aan het Wmo beraad op 24 november 2011.

  download 2011009983.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het college spreekt waardering uit voor beide beleidsdocumenten, alsmede voor de wijze waarop die in samenspraak met de samenleving tot stand zijn gekomen.

 2. Nieuw dienstverleningsconcept

  Samenvatting: Te besluiten om:1. het nieuwe dienstverleningsconcept voor de periode 2011-2013 vast te stellen en als kader hanteren waarbinnen de dienstverlening zich dient te ontwikkelen.2. De raad te informeren door middel van een informatiebrief.

  download 2011009984.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Bijzondere aandacht vraagt het college over de relatie met ketenpartners bij de uitvoering van de dienstverlening.

 3. Statutenwijziging en benoeming OPOCK

  Samenvatting: Te besluiten om:1.de gewijzigde statuten van de stichting OPOCK goed te keuren;2.de functieprofielen van de bestuurleden van de stichting OPOCK goed te keuren;3.als bestuursleden van de stichting OPOCK, per 1 januari 2012, voor een periode van vier jaar, te benoemen:""mevrouw C. van Deursen, wonende te Barendrecht;""mevrouw A. van Hemert, wonende te Oud-Beijerland;""de heer C. van den Heuvel, wonende te Rotterdam;""de heer M. Kramer, wonende te Spijkenisse.

  download 2011009985.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Belasting- en tariefvoorstellen 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de belasting- en tariefvoorstellen 2012 en de belastingverordeningen 2012 aan de gemeenteraad aan te bieden, ter bespreking en besluitvorming in de raadsvergadering van 8 december 2011;2. de uitvoeringsregeling hondenbelasting 2012 door uw college vast te stellen;3. kennis te nemen van het door de heffingsambtenaar vast te stellen besluit 'bestuurlijke boeten hondenbelasting 2012'.

  download 2011010004.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Najaarsnota 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De najaarsnota 2011 vast te stellen en voor te leggen aan de raad. 2. Voor 2011 rekening te houden met een incidentele aanvullende uitkering WWB van € 500.000. 3. In te stemmen met het verwerken van de financie¨le gevolgen voor 2011 evenals voor de jaren 2012 - 2015.

  download 2011010010.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. De tekst van de nota ondergaat enkele redactionele verduidelijkingen. Het college geeft zich nadrukkelijk rekenschap van de ongewisheid van de incidentele aanvullende uitkering WWB, hetgeen in de nota extra zal worden benadrukt.

 6. Evaluatie raadsvergadering

  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 10 november 2011.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd. Het college ziet terug op een geslaagde wijze van behandeling van de begroting 2012.

 7. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 9. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 10. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform het op de lijst vermelde stuk, genummerd 1.

 11. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 12. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 15 tot en met maandag 21 november 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 13. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat Krimpen aan den IJssel een achterstand heeft – ten opzichte van de taakstelling van het Rijk – in de huisvesting van toegelaten asielzoekers. Er is een brief aan de Stadsregio in voorbereiding waarin een en ander wordt toegelicht. 2. Voorts meldt hij dat met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe gedelegeerde van de Welstandscommissie de esthetische kwaliteit van bouwwerken gaat beoordelen, de heer L. de Boer. Zo dat gewenst wordt wil betrokkene zich presenteren bij de raadscommissie Grondgebied. 3. Tenslotte meldt wethouder Blankenberg, dat hij op 14 november jl. overleg gevoerd heeft met Molukse vertegenwoordigers over de toekomst van het kerkgebouw in de Molukse wijk. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot helderheid over een aanpak om te komen tot bouwkundige vernieuwingen. 4. Wethouder Prins memoreert de opening van de vernieuwde N210 op 11 november jl. 5. Wethouder Aeyelts Averink stelt het college op de hoogte van de vorderingen die gemaakt zijn in het traject om te komen tot een oplossing van de toekomstige huisvesting van Concordia. 6. De gemeentesecretaris doet mededeling van de voorbereidingen om te komen tot visievorming op de totstandkoming van een Metropoolregio, waarbij de raad in een informatieve commissie op 17 november a.s. wordt betrokken. 7. Op een vraag van de burgemeester zegt de gemeentesecretaris, dat nog deze maand een advies wordt aangeboden over het proces voor de maatschappelijke discussie over het voorzieningenniveau, zoals aangekondigd bij de begroting 2012. 8. De burgemeester meldt dat zij op 16 november a.s. haar eerstejaars gesprek voert met de Commissaris van de Koningin.